WebClient.UploadValuesCompleted Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy asynchroniczne przekazywanie kolekcji nazwa/wartość zakończy się.Occurs when an asynchronous upload of a name/value collection completes.

public:
 event System::Net::UploadValuesCompletedEventHandler ^ UploadValuesCompleted;
public event System.Net.UploadValuesCompletedEventHandler UploadValuesCompleted;
member this.UploadValuesCompleted : System.Net.UploadValuesCompletedEventHandler 
Public Event UploadValuesCompleted As UploadValuesCompletedEventHandler 

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane za każdym razem, gdy asynchroniczne przekazywanie danych obiektu NameValueCollection zostało zakończone.This event is raised each time an asynchronous upload of a NameValueCollection object's data completes. Te operacje przekazywania są uruchamiane przez wywołanie metod UploadValuesAsync.These uploads are started by calling the UploadValuesAsync methods.

UploadValuesCompletedEventHandler jest delegatem dla tego zdarzenia.The UploadValuesCompletedEventHandler is the delegate for this event. Klasa UploadValuesCompletedEventArgs udostępnia obsługę zdarzeń z danymi zdarzenia.The UploadValuesCompletedEventArgs class provides the event handler with event data.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy