WebRequestMethods.File Klasa

Definicja

Reprezentuje typy metod protokołu plików, które mogą być używane z żądaniem pliku.Represents the types of file protocol methods that can be used with a FILE request. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class WebRequestMethods::File abstract sealed
public static class WebRequestMethods.File
type WebRequestMethods.File = class
Public Class WebRequestMethods.File
Dziedziczenie
WebRequestMethods.File

Uwagi

Elementy członkowskie tej klasy mogą służyć do ustawiania właściwości Method, która określa metodę protokołu, która ma być używana do wykonywania żądanych akcji, takich jak kopiowanie i pobieranie pliku.The members of this class can be used to set the Method property that determines the protocol method that is to be used to perform a requested action, such as copying and retrieving a file.

Pola

DownloadFile

Reprezentuje metodę GET protokołu, która jest używana do pobierania pliku z określonej lokalizacji.Represents the FILE GET protocol method that is used to retrieve a file from a specified location.

UploadFile

Reprezentuje metodę FILE PUT protokołu, która jest używana do kopiowania pliku do określonej lokalizacji.Represents the FILE PUT protocol method that is used to copy a file to a specified location.

Dotyczy