Quaternion Struktura

Definicja

Reprezentuje wektor, który jest używany do kodowania trójwymiarowych obrotów fizycznych.Represents a vector that is used to encode three-dimensional physical rotations.

public value class Quaternion : IEquatable<System::Numerics::Quaternion>
public struct Quaternion : IEquatable<System.Numerics.Quaternion>
type Quaternion = struct
Public Structure Quaternion
Implements IEquatable(Of Quaternion)
Dziedziczenie
Quaternion
Implementuje

Uwagi

Struktura Quaternion pozwala efektywnie obrócić obiekt wokół wektora (x, y, z) o kąt teta, gdzie:The Quaternion structure is used to efficiently rotate an object about the (x,y,z) vector by the angle theta, where:

w = cos(theta/2)  

Konstruktory

Quaternion(Single, Single, Single, Single)

Konstruuje Quaternion z określonych składników.Constructs a quaternion from the specified components.

Quaternion(Vector3, Single)

Tworzy Quaternion z określonych części wektora i obrotu.Creates a quaternion from the specified vector and rotation parts.

Pola

W

Składnik obrotu quaternion.The rotation component of the quaternion.

X

Wartość X składnika wektora quaternion.The X value of the vector component of the quaternion.

Y

Wartość Y składnika wektora quaternion.The Y value of the vector component of the quaternion.

Z

Wartość Z składnika wektora elementu quaternion.The Z value of the vector component of the quaternion.

Właściwości

Identity

Pobiera element Quaternion, który reprezentuje brak obrotu.Gets a quaternion that represents no rotation.

IsIdentity

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie jest tożsamością quaternion.Gets a value that indicates whether the current instance is the identity quaternion.

Metody

Add(Quaternion, Quaternion)

Dodaje każdy element w jednym Quaternion z odpowiadającym mu elementem w drugim quaternion.Adds each element in one quaternion with its corresponding element in a second quaternion.

Concatenate(Quaternion, Quaternion)

Łączy dwie kwaternionów.Concatenates two quaternions.

Conjugate(Quaternion)

Zwraca sprzężenie określonego quaternion.Returns the conjugate of a specified quaternion.

CreateFromAxisAngle(Vector3, Single)

Tworzy Quaternion z wektora jednostki i kąt, który ma zostać obrócony wokół wektora.Creates a quaternion from a unit vector and an angle to rotate around the vector.

CreateFromRotationMatrix(Matrix4x4)

Tworzy Quaternion z określonej macierzy obrotu.Creates a quaternion from the specified rotation matrix.

CreateFromYawPitchRoll(Single, Single, Single)

Tworzy nowy Quaternion z danego Yaw, skoku i rzutowania.Creates a new quaternion from the given yaw, pitch, and roll.

Divide(Quaternion, Quaternion)

Dzieli jeden Quaternion przez drugi quaternion.Divides one quaternion by a second quaternion.

Dot(Quaternion, Quaternion)

Oblicza iloczyn kropki dwóch kwaternionów.Calculates the dot product of two quaternions.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie i określony obiekt są równe.Returns a value that indicates whether this instance and a specified object are equal.

Equals(Quaternion)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie i inne Quaternion są równe.Returns a value that indicates whether this instance and another quaternion are equal.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

Inverse(Quaternion)

Zwraca odwrotność elementu quaternion.Returns the inverse of a quaternion.

Length()

Oblicza długość quaternion.Calculates the length of the quaternion.

LengthSquared()

Oblicza kwadratową długość quaternion.Calculates the squared length of the quaternion.

Lerp(Quaternion, Quaternion, Single)

Wykonuje interpolację liniową między dwoma kwaternionów na podstawie wartości, która określa grubość drugiego quaternionu.Performs a linear interpolation between two quaternions based on a value that specifies the weighting of the second quaternion.

Multiply(Quaternion, Quaternion)

Zwraca Quaternion, które wynikają z mnożenia dwóch kwaternionów jednocześnie.Returns the quaternion that results from multiplying two quaternions together.

Multiply(Quaternion, Single)

Zwraca Quaternion, które wynika ze skalowania wszystkich składników określonego Quaternion przez współczynnik skalarny.Returns the quaternion that results from scaling all the components of a specified quaternion by a scalar factor.

Negate(Quaternion)

Odwraca znak każdego składnika quaternion.Reverses the sign of each component of the quaternion.

Normalize(Quaternion)

Dzieli każdy składnik określonego Quaternion o jego długość.Divides each component of a specified Quaternion by its length.

Slerp(Quaternion, Quaternion, Single)

Interpoluje między dwoma kwaternionów przy użyciu interpolacji liniowej sferycznej.Interpolates between two quaternions, using spherical linear interpolation.

Subtract(Quaternion, Quaternion)

Odejmuje każdy element w drugim Quaternion od jego odpowiadającego elementu w pierwszym quaternion.Subtracts each element in a second quaternion from its corresponding element in a first quaternion.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje ten quaternion.Returns a string that represents this quaternion.

Operatory

Addition(Quaternion, Quaternion)

Dodaje każdy element w jednym Quaternion z odpowiadającym mu elementem w drugim quaternion.Adds each element in one quaternion with its corresponding element in a second quaternion.

Division(Quaternion, Quaternion)

Dzieli jeden Quaternion przez drugi quaternion.Divides one quaternion by a second quaternion.

Equality(Quaternion, Quaternion)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwie kwaternionów są równe.Returns a value that indicates whether two quaternions are equal.

Inequality(Quaternion, Quaternion)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa kwaternionów nie są równe.Returns a value that indicates whether two quaternions are not equal.

Multiply(Quaternion, Quaternion)

Zwraca Quaternion, które wynikają z mnożenia dwóch kwaternionów jednocześnie.Returns the quaternion that results from multiplying two quaternions together.

Multiply(Quaternion, Single)

Zwraca Quaternion, które wynika ze skalowania wszystkich składników określonego Quaternion przez współczynnik skalarny.Returns the quaternion that results from scaling all the components of a specified quaternion by a scalar factor.

Subtraction(Quaternion, Quaternion)

Odejmuje każdy element w drugim Quaternion od jego odpowiadającego elementu w pierwszym quaternion.Subtracts each element in a second quaternion from its corresponding element in a first quaternion.

UnaryNegation(Quaternion)

Odwraca znak każdego składnika quaternion.Reverses the sign of each component of the quaternion.

Dotyczy