ObsoleteAttribute Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ObsoleteAttribute klasy.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class.

Przeciążenia

ObsoleteAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy z właściwościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with default properties.

ObsoleteAttribute(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy z określonym komunikatem obejścia.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with a specified workaround message.

ObsoleteAttribute(String, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy za pomocą komunikatu obejścia i wartości logicznej wskazującej, czy przestarzałe użycie elementu jest uznawane za błąd.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with a workaround message and a Boolean value indicating whether the obsolete element usage is considered an error.

ObsoleteAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy z właściwościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with default properties.

public:
 ObsoleteAttribute();
public ObsoleteAttribute ();
Public Sub New ()

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia ObsoleteAttribute.The following table shows the initial property values for an instance of ObsoleteAttribute.

WłaściwośćProperty WartośćValue
IsError false
Message null

ObsoleteAttribute(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy z określonym komunikatem obejścia.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with a specified workaround message.

public:
 ObsoleteAttribute(System::String ^ message);
public ObsoleteAttribute (string message);
new ObsoleteAttribute : string -> ObsoleteAttribute
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Ciąg tekstowy opisujący alternatywne obejścia.The text string that describes alternative workarounds.

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia ObsoleteAttribute.The following table shows the initial property values for an instance of ObsoleteAttribute.

WłaściwośćProperty WartośćValue
IsError false.false.
Message Komunikat obejścia.The workaround message.

ObsoleteAttribute(String, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie ObsoleteAttribute klasy za pomocą komunikatu obejścia i wartości logicznej wskazującej, czy przestarzałe użycie elementu jest uznawane za błąd.Initializes a new instance of the ObsoleteAttribute class with a workaround message and a Boolean value indicating whether the obsolete element usage is considered an error.

public:
 ObsoleteAttribute(System::String ^ message, bool error);
public ObsoleteAttribute (string message, bool error);
new ObsoleteAttribute : string * bool -> ObsoleteAttribute
Public Sub New (message As String, error As Boolean)

Parametry

message
String

Ciąg tekstowy opisujący alternatywne obejścia.The text string that describes alternative workarounds.

error
Boolean

trueJeśli przestarzałe użycie elementu generuje błąd kompilatora; false Jeśli generuje ostrzeżenie kompilatora.true if the obsolete element usage generates a compiler error; false if it generates a compiler warning.

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia ObsoleteAttribute.The following table shows the initial property values for an instance of ObsoleteAttribute.

WłaściwośćProperty WartośćValue
IsError error Wartość.The error value.
Message message Wartość.The message value.

Dotyczy