OperatingSystem(PlatformID, Version) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie OperatingSystem klasy, używając określonej wartości identyfikatora platformy i obiektu Version.Initializes a new instance of the OperatingSystem class, using the specified platform identifier value and version object.

public:
 OperatingSystem(PlatformID platform, Version ^ version);
public OperatingSystem (PlatformID platform, Version version);
new OperatingSystem : PlatformID * Version -> OperatingSystem
Public Sub New (platform As PlatformID, version As Version)

Parametry

platform
PlatformID

Jedna z PlatformID wartości wskazujących na platformę systemu operacyjnego.One of the PlatformID values that indicates the operating system platform.

version
Version

VersionObiekt, który wskazuje wersję systemu operacyjnego.A Version object that indicates the version of the operating system.

Wyjątki

version to null.version is null.

platform nie jest PlatformID wartością wyliczenia.platform is not a PlatformID enumeration value.

Uwagi dotyczące wywoływania

Jeśli używasz OperatingSystem klasy do pobierania informacji o systemie operacyjnym środowiska uruchomieniowego, nie należy wywoływać tego konstruktora, aby utworzyć wystąpienie OperatingSystem obiektu.If you are using the OperatingSystem class to retrieve information about the runtime operating system, you should not call this constructor to instantiate an OperatingSystem object. Zamiast tego można pobrać obiekt opisujący OperatingSystem system operacyjny z OSVersion właściwości.Instead, you can retrieve an OperatingSystem object that describes the operating system from the OSVersion property.

Dotyczy