Random.Next Metoda

Definicja

Zwraca losową liczbę całkowitą.Returns a random integer.

Przeciążenia

Next()

Zwraca nieujemną liczbę całkowitą losową.Returns a non-negative random integer.

Next(Int32)

Zwraca nieujemną losową liczbę całkowitą, która jest mniejsza niż określona wartość maksymalna.Returns a non-negative random integer that is less than the specified maximum.

Next(Int32, Int32)

Zwraca losową liczbę całkowitą znajdującą się w określonym zakresie.Returns a random integer that is within a specified range.

Next()

Zwraca nieujemną liczbę całkowitą losową.Returns a non-negative random integer.

public:
 virtual int Next();
public virtual int Next ();
abstract member Next : unit -> int
override this.Next : unit -> int
Public Overridable Function Next () As Integer

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż MaxValue.A 32-bit signed integer that is greater than or equal to 0 and less than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład wykonuje powtórzone wywołania metody Next, aby wygenerować określoną liczbę losowych liczb żądanych przez użytkownika.The following example makes repeated calls to the Next method to generate a specific number of random numbers requested by the user. Metoda Console.ReadLine służy do uzyskiwania danych wejściowych klienta.The Console.ReadLine method is used to get customer input.

using namespace System;

void main()
{
  Console::Write("Number of random numbers to generate: ");
  String^ line = Console::ReadLine();
  unsigned int numbers = 0;
  Random^ rnd = gcnew Random();
  
  if (! UInt32::TryParse(line, numbers))
   numbers = 10;
  
  for (unsigned int ctr = 1; ctr <= numbers; ctr++)
   Console::WriteLine("{0,15:N0}", rnd->Next());
}
// The example displays output like the following when asked to generate
// 15 random numbers:
//    Number of random numbers to generate: 15
//     1,733,189,596
//      566,518,090
//     1,166,108,546
//     1,931,426,514
//     1,341,108,291
//     1,012,698,049
//      890,578,409
//     1,377,589,722
//     2,108,384,181
//     1,532,939,448
//      762,207,767
//      815,074,920
//     1,521,208,785
//     1,950,436,671
//     1,266,596,666
Random rnd = new Random();

Console.WriteLine("Generating 10 random numbers:");
         
for (uint ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
  Console.WriteLine($"{rnd.Next(),15:N0}");

// The example displays output like the following:
//
//   Generating 10 random numbers:         
//     1,733,189,596
//      566,518,090
//     1,166,108,546
//     1,931,426,514
//     1,532,939,448
//      762,207,767
//      815,074,920
//     1,521,208,785
//     1,950,436,671
//     1,266,596,666
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.Write("Number of random numbers to generate: ")
   Dim line As String = Console.ReadLine()
   Dim numbers As UInteger = 0
   Dim rnd As New Random()
   
   If Not UInt32.TryParse(line, numbers) Then numbers = 10
   
   For ctr As UInteger = 1 To numbers 
     Console.WriteLine("{0,15:N0}", rnd.Next())
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following when asked to generate
' 15 random numbers:
'    Number of random numbers to generate: 15
'     1,733,189,596
'      566,518,090
'     1,166,108,546
'     1,931,426,514
'     1,341,108,291
'     1,012,698,049
'      890,578,409
'     1,377,589,722
'     2,108,384,181
'     1,532,939,448
'      762,207,767
'      815,074,920
'     1,521,208,785
'     1,950,436,671
'     1,266,596,666

Poniższy przykład dziedziczy klasy z Random w celu wygenerowania sekwencji liczb losowych, których dystrybucja różni się od rozkładu jednorodnego wygenerowanego przez metodę Sample klasy bazowej.The following example derives a class from Random to generate a sequence of random numbers whose distribution differs from the uniform distribution generated by the Sample method of the base class. Zastępuje metodę Sample, aby zapewnić rozkład losowych liczb i przesłania metodę Random.Next, aby użyć serii liczb losowych.It overrides the Sample method to provide the distribution of random numbers, and overrides the Random.Next method to use series of random numbers.

using namespace System;

// This derived class converts the uniformly distributed random 
// numbers generated by base.Sample( ) to another distribution.
public ref class RandomProportional : Random
{
  // The Sample method generates a distribution proportional to the value 
  // of the random numbers, in the range [0.0, 1.0].
protected:
  virtual double Sample() override
  {
    return Math::Sqrt(Random::Sample());
  }

public:
  RandomProportional()
  {}
  
  virtual int Next() override
  {
   return (int) (Sample() * Int32::MaxValue);
  }  
};

int main(array<System::String ^> ^args)
{
   const int rows = 4, cols = 6;
   const int runCount = 1000000;
   const int distGroupCount = 10;
   const double intGroupSize = 
     ( (double) Int32::MaxValue + 1.0 ) / (double)distGroupCount;

   RandomProportional ^randObj = gcnew RandomProportional();

   array<int>^ intCounts = gcnew array<int>(distGroupCount);
   array<int>^ realCounts = gcnew array<int>(distGroupCount);

   Console::WriteLine( 
     "\nThe derived RandomProportional class overrides " +
     "the Sample method to \ngenerate random numbers " +
     "in the range [0.0, 1.0]. The distribution \nof " +
     "the numbers is proportional to their numeric values. " +
     "For example, \nnumbers are generated in the " +
     "vicinity of 0.75 with three times the \n" +
     "probability of those generated near 0.25." );
   Console::WriteLine( 
     "\nRandom doubles generated with the NextDouble( ) " +
     "method:\n" );

   // Generate and display [rows * cols] random doubles.
   for( int i = 0; i < rows; i++ )
   {
     for( int j = 0; j < cols; j++ ) 
        Console::Write( "{0,12:F8}", randObj->NextDouble( ) );
     Console::WriteLine( );
   }

   Console::WriteLine( 
     "\nRandom integers generated with the Next( ) " +
     "method:\n" );

   // Generate and display [rows * cols] random integers.
   for( int i = 0; i < rows; i++ )
   {
     for( int j = 0; j < cols; j++ )
        Console::Write( "{0,12}", randObj->Next( ) );
     Console::WriteLine( );
   }

   Console::WriteLine( 
     "\nTo demonstrate the proportional distribution, " +
     "{0:N0} random \nintegers and doubles are grouped " +
     "into {1} equal value ranges. This \n" +
     "is the count of values in each range:\n",
     runCount, distGroupCount );
   Console::WriteLine( 
     "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", "Integer Range",
     "Count", "Double Range", "Count" );
   Console::WriteLine( 
     "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", "-------------",
     "-----", "------------", "-----" );

   // Generate random integers and doubles, and then count 
   // them by group.
   for( int i = 0; i < runCount; i++ )
   {
     intCounts[ (int)( (double)randObj->Next( ) / 
        intGroupSize ) ]++;
     realCounts[ (int)( randObj->NextDouble( ) * 
        (double)distGroupCount ) ]++;
   }

   // Display the count of each group.
   for( int i = 0; i < distGroupCount; i++ )
     Console::WriteLine( 
        "{0,10}-{1,10}{2,10:N0}{3,12:N5}-{4,7:N5}{5,10:N0}",
        (int)( (double)i * intGroupSize ),
        (int)( (double)( i + 1 ) * intGroupSize - 1.0 ),
        intCounts[ i ],
        ( (double)i ) / (double)distGroupCount,
        ( (double)( i + 1 ) ) / (double)distGroupCount,
        realCounts[ i ] );
   return 0;
}

/*
This example of Random.Sample() displays the following output:

  The derived RandomProportional class overrides the Sample method to
  generate random numbers in the range [0.0, 1.0). The distribution
  of the numbers is proportional to the number values. For example,
  numbers are generated in the vicinity of 0.75 with three times the
  probability of those generated near 0.25.

  Random doubles generated with the NextDouble( ) method:

   0.59455719 0.17589882 0.83134398 0.35795862 0.91467727 0.54022658
   0.93716947 0.54817519 0.94685080 0.93705478 0.18582318 0.71272428
   0.77708682 0.95386216 0.70412393 0.86099417 0.08275804 0.79108316
   0.71019941 0.84205103 0.41685082 0.58186880 0.89492302 0.73067715

  Random integers generated with the Next( ) method:

   1570755704 1279192549 1747627711 1705700211 1372759203 1849655615
   2046235980 1210843924 1554274149 1307936697 1480207570 1057595022
   337854215  844109928 2028310798 1386669369 2073517658 1291729809
   1537248240 1454198019 1934863511 1640004334 2032620207  534654791

  To demonstrate the proportional distribution, 1,000,000 random
  integers and doubles are grouped into 10 equal value ranges. This
  is the count of values in each range:

      Integer Range   Count    Double Range   Count
      -------------   -----    ------------   -----
      0- 214748363  10,079   0.00000-0.10000  10,148
  214748364- 429496728  29,835   0.10000-0.20000  29,849
  429496729- 644245093  49,753   0.20000-0.30000  49,948
  644245094- 858993458  70,325   0.30000-0.40000  69,656
  858993459-1073741823  89,906   0.40000-0.50000  90,337
  1073741824-1288490187  109,868   0.50000-0.60000  110,225
  1288490188-1503238552  130,388   0.60000-0.70000  129,986
  1503238553-1717986917  149,231   0.70000-0.80000  150,428
  1717986918-1932735282  170,234   0.80000-0.90000  169,610
  1932735283-2147483647  190,381   0.90000-1.00000  189,813
*/
using System;

// This derived class converts the uniformly distributed random 
// numbers generated by base.Sample( ) to another distribution.
public class RandomProportional : Random
{
  // The Sample method generates a distribution proportional to the value 
  // of the random numbers, in the range [0.0, 1.0].
  protected override double Sample( )
  {
    return Math.Sqrt( base.Sample( ) );
  }
  
  public override int Next()
  {
    return (int) (Sample() * int.MaxValue);
  }  
}

public class RandomSampleDemo 
{
  static void Main( )
  {	
    const int rows = 4, cols = 6;
    const int runCount = 1000000;
    const int distGroupCount = 10;
    const double intGroupSize = 
      ( (double)int.MaxValue + 1.0 ) / (double)distGroupCount;

    RandomProportional randObj = new RandomProportional( );

    int[ ]   intCounts = new int[ distGroupCount ];
    int[ ]   realCounts = new int[ distGroupCount ];

    Console.WriteLine( 
      "\nThe derived RandomProportional class overrides " +
      "the Sample method to \ngenerate random numbers " +
      "in the range [0.0, 1.0]. The distribution \nof " +
      "the numbers is proportional to their numeric values. " +
      "For example, \nnumbers are generated in the " +
      "vicinity of 0.75 with three times the \n" +
      "probability of those generated near 0.25." );
    Console.WriteLine( 
      "\nRandom doubles generated with the NextDouble( ) " +
      "method:\n" );

    // Generate and display [rows * cols] random doubles.
    for( int i = 0; i < rows; i++ )
    {
      for( int j = 0; j < cols; j++ )
        Console.Write( "{0,12:F8}", randObj.NextDouble( ) );
      Console.WriteLine( );
    }

    Console.WriteLine( 
      "\nRandom integers generated with the Next( ) " +
      "method:\n" );

    // Generate and display [rows * cols] random integers.
    for( int i = 0; i < rows; i++ )
    {
      for( int j = 0; j < cols; j++ )
        Console.Write( "{0,12}", randObj.Next( ) );
      Console.WriteLine( );
    }

    Console.WriteLine( 
      "\nTo demonstrate the proportional distribution, " +
      "{0:N0} random \nintegers and doubles are grouped " +
      "into {1} equal value ranges. This \n" +
      "is the count of values in each range:\n",
      runCount, distGroupCount );
    Console.WriteLine( 
      "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", "Integer Range",
      "Count", "Double Range", "Count" );
    Console.WriteLine( 
      "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", "-------------",
      "-----", "------------", "-----" );

    // Generate random integers and doubles, and then count 
    // them by group.
    for( int i = 0; i < runCount; i++ )
    {
      intCounts[ (int)( (double)randObj.Next( ) / 
        intGroupSize ) ]++;
      realCounts[ (int)( randObj.NextDouble( ) * 
        (double)distGroupCount ) ]++;
    }

    // Display the count of each group.
    for( int i = 0; i < distGroupCount; i++ )
      Console.WriteLine( 
        "{0,10}-{1,10}{2,10:N0}{3,12:N5}-{4,7:N5}{5,10:N0}",
        (int)( (double)i * intGroupSize ),
        (int)( (double)( i + 1 ) * intGroupSize - 1.0 ),
        intCounts[ i ],
        ( (double)i ) / (double)distGroupCount,
        ( (double)( i + 1 ) ) / (double)distGroupCount,
        realCounts[ i ] );
  }
}

/*
This example of Random.Sample() displays the following output:

  The derived RandomProportional class overrides the Sample method to
  generate random numbers in the range [0.0, 1.0). The distribution
  of the numbers is proportional to the number values. For example,
  numbers are generated in the vicinity of 0.75 with three times the
  probability of those generated near 0.25.
  
  Random doubles generated with the NextDouble( ) method:
  
   0.59455719 0.17589882 0.83134398 0.35795862 0.91467727 0.54022658
   0.93716947 0.54817519 0.94685080 0.93705478 0.18582318 0.71272428
   0.77708682 0.95386216 0.70412393 0.86099417 0.08275804 0.79108316
   0.71019941 0.84205103 0.41685082 0.58186880 0.89492302 0.73067715
  
  Random integers generated with the Next( ) method:
  
   1570755704 1279192549 1747627711 1705700211 1372759203 1849655615
   2046235980 1210843924 1554274149 1307936697 1480207570 1057595022
   337854215  844109928 2028310798 1386669369 2073517658 1291729809
   1537248240 1454198019 1934863511 1640004334 2032620207  534654791
  
  To demonstrate the proportional distribution, 1,000,000 random
  integers and doubles are grouped into 10 equal value ranges. This
  is the count of values in each range:
  
      Integer Range   Count    Double Range   Count
      -------------   -----    ------------   -----
      0- 214748363  10,079   0.00000-0.10000  10,148
  214748364- 429496728  29,835   0.10000-0.20000  29,849
  429496729- 644245093  49,753   0.20000-0.30000  49,948
  644245094- 858993458  70,325   0.30000-0.40000  69,656
  858993459-1073741823  89,906   0.40000-0.50000  90,337
  1073741824-1288490187  109,868   0.50000-0.60000  110,225
  1288490188-1503238552  130,388   0.60000-0.70000  129,986
  1503238553-1717986917  149,231   0.70000-0.80000  150,428
  1717986918-1932735282  170,234   0.80000-0.90000  169,610
  1932735283-2147483647  190,381   0.90000-1.00000  189,813
*/
' This derived class converts the uniformly distributed random 
' numbers generated by base.Sample( ) to another distribution.
Public Class RandomProportional
  Inherits Random

  ' The Sample method generates a distribution proportional to the value 
  ' of the random numbers, in the range [0.0, 1.0].
  Protected Overrides Function Sample( ) As Double
   Return Math.Sqrt( MyBase.Sample( ) )
  End Function
  
  Public Overrides Function [Next]() As Integer
   Return Sample() * Integer.MaxValue
  End Function 
End Class 

Module RandomSampleDemo
  Sub Main( )
    Const rows As Integer = 4, cols As Integer = 6
    Const runCount As Integer = 1000000
    Const distGroupCount As Integer = 10
    Const intGroupSize As Double = _
      ( CDbl( Integer.MaxValue ) + 1.0 ) / _
      CDbl( distGroupCount )
      
    Dim randObj As New RandomProportional( )
      
    Dim intCounts( distGroupCount ) As Integer
    Dim realCounts( distGroupCount ) As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer 
      
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "The derived RandomProportional class overrides " & _ 
      "the Sample method to " & vbCrLf & _
      "generate random numbers in the range " & _ 
      "[0.0, 1.0]. The distribution " & vbCrLf & _
      "of the numbers is proportional to their numeric " & _
      "values. For example, " & vbCrLf & _ 
      "numbers are generated in the vicinity of 0.75 " & _
      "with three times " & vbCrLf & "the " & _
      "probability of those generated near 0.25." )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random doubles generated with the NextDouble( ) " & _ 
      "method:" & vbCrLf )
      
    ' Generate and display [rows * cols] random doubles.
    For i = 0 To rows - 1
      For j = 0 To cols - 1
        Console.Write( "{0,12:F8}", randObj.NextDouble( ) )
      Next j
      Console.WriteLine( )
    Next i
      
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random integers generated with the Next( ) " & _ 
      "method:" & vbCrLf )
      
    ' Generate and display [rows * cols] random integers.
    For i = 0 To rows - 1
      For j = 0 To cols - 1
        Console.Write( "{0,12}", randObj.Next( ) )
      Next j
      Console.WriteLine( )
    Next i
      
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "To demonstrate the proportional distribution, " & _ 
      "{0:N0} random " & vbCrLf & _
      "integers and doubles are grouped into {1} " & _ 
      "equal value ranges. This " & vbCrLf & _
      "is the count of values in each range:" & vbCrLf, _
      runCount, distGroupCount )
    Console.WriteLine( "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", _
      "Integer Range", "Count", "Double Range", "Count" )
    Console.WriteLine( "{0,21}{1,10}{2,20}{3,10}", _
      "-------------", "-----", "------------", "-----" )
      
    ' Generate random integers and doubles, and then count 
    ' them by group.
    For i = 0 To runCount - 1
      intCounts( Fix( CDbl( randObj.Next( ) ) / _
        intGroupSize ) ) += 1
      realCounts( Fix( randObj.NextDouble( ) * _
        CDbl( distGroupCount ) ) ) += 1
    Next i
      
    ' Display the count of each group.
    For i = 0 To distGroupCount - 1
      Console.WriteLine( _
        "{0,10}-{1,10}{2,10:N0}{3,12:N5}-{4,7:N5}{5,10:N0}", _
        Fix( CDbl( i ) * intGroupSize ), _
        Fix( CDbl( i + 1 ) * intGroupSize - 1.0 ), _
        intCounts( i ), _
        CDbl( i ) / CDbl( distGroupCount), _
        CDbl( i + 1 ) / CDbl( distGroupCount ), _
        realCounts( i ) )
    Next i
  End Sub
End Module 
' This example of Random.Sample() generates the following output:
'  The derived RandomProportional class overrides the Sample method to
'  generate random numbers in the range [0.0, 1.0]. The distribution
'  of the numbers is proportional to their numeric values. For example,
'  numbers are generated in the vicinity of 0.75 with three times
'  the probability of those generated near 0.25.
'  
'  Random doubles generated with the NextDouble( ) method:
'  
'   0.28377004 0.75920598 0.33430371 0.66720626 0.97080243 0.27353772
'   0.17787962 0.54618410 0.08145080 0.56286100 0.99002910 0.64898614
'   0.27673277 0.99455281 0.93778966 0.76162002 0.70533771 0.44375798
'   0.55939883 0.87383136 0.66465779 0.77392566 0.42393411 0.82409159
'  
'  Random integers generated with the Next( ) method:
'  
'   1364479914 1230312341 1657373812 1526222928  988564704  700078020
'   1801013705 1541517421 1146312560  338318389 1558995993 2027260859
'    884520932 1320070465  570200106 1027684711  943035246 2088689333
'    630809089 1705728475 2140787648 2097858166 1863010875 1386804198
'  
'  To demonstrate the proportional distribution, 1,000,000 random
'  integers and doubles are grouped into 10 equal value ranges. This
'  is the count of values in each range:
'  
'      Integer Range   Count    Double Range   Count
'      -------------   -----    ------------   -----
'       0- 214748363   9,892   0.00000-0.10000   9,928
'   214748364- 429496728  30,341   0.10000-0.20000  30,101
'   429496729- 644245093  49,958   0.20000-0.30000  49,964
'   644245094- 858993458  70,099   0.30000-0.40000  70,213
'   858993459-1073741823  90,801   0.40000-0.50000  89,553
'  1073741824-1288490187  109,699   0.50000-0.60000  109,427
'  1288490188-1503238552  129,438   0.60000-0.70000  130,339
'  1503238553-1717986917  149,886   0.70000-0.80000  150,000
'  1717986918-1932735282  170,338   0.80000-0.90000  170,128
'  1932735283-2147483647  189,548   0.90000-1.00000  190,347

Uwagi

Random.Next generuje liczbę losową z zakresu od 0 do mniejszej niż Int32.MaxValue.Random.Next generates a random number whose value ranges from 0 to less than Int32.MaxValue. Aby wygenerować liczbę losową z zakresu od 0 do innej liczby dodatniej, Użyj przeciążenia metody Random.Next(Int32).To generate a random number whose value ranges from 0 to some other positive number, use the Random.Next(Int32) method overload. Aby wygenerować liczbę losową z innego zakresu, należy użyć przeciążenia metody Random.Next(Int32, Int32).To generate a random number within a different range, use the Random.Next(Int32, Int32) method overload.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, jeśli pochodna jest Klasa z Random i przesłaniasz metodę Sample(), dystrybucja udostępniona przez implementację klasy pochodnej metody Sample() nie jest używana w wywołaniach do implementacji klasy bazowej metody Next().Starting with the .NET Framework version 2.0, if you derive a class from Random and override the Sample() method, the distribution provided by the derived class implementation of the Sample() method is not used in calls to the base class implementation of the Next() method. Zamiast tego jest używana jednolita dystrybucja zwrócona przez klasę Random podstawowa.Instead, the uniform distribution returned by the base Random class is used. To zachowanie zwiększa ogólną wydajność klasy Random.This behavior improves the overall performance of the Random class. Aby zmodyfikować to zachowanie, aby wywołać metodę Sample() w klasie pochodnej, należy również zastąpić metodę Next().To modify this behavior to call the Sample() method in the derived class, you must also override the Next() method.

Zobacz też

Next(Int32)

Zwraca nieujemną losową liczbę całkowitą, która jest mniejsza niż określona wartość maksymalna.Returns a non-negative random integer that is less than the specified maximum.

public:
 virtual int Next(int maxValue);
public virtual int Next (int maxValue);
abstract member Next : int -> int
override this.Next : int -> int
Public Overridable Function Next (maxValue As Integer) As Integer

Parametry

maxValue
Int32

Wyłączne górne ograniczenie liczby losowej do wygenerowania.The exclusive upper bound of the random number to be generated. maxValue musi być większa lub równa 0.maxValue must be greater than or equal to 0.

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest większa niż lub równa 0, i mniejsza niż maxValue; oznacza to, że zakres wartości zwracanych zwykle zawiera 0, ale nie maxValue.A 32-bit signed integer that is greater than or equal to 0, and less than maxValue; that is, the range of return values ordinarily includes 0 but not maxValue. Jeśli jednak maxValue jest równa 0, zwracany jest maxValue.However, if maxValue equals 0, maxValue is returned.

Wyjątki

Parametr maxValue ma wartość mniejszą niż 0.maxValue is less than 0.

Przykłady

Poniższy przykład generuje losowe liczby całkowite z różnymi przeciążeniami metody Next.The following example generates random integers with various overloads of the Next method.

// Example of the Random::Next( ) methods.
using namespace System;

// Generate random numbers with no bounds specified.
void NoBoundsRandoms( int seed )
{
  Console::WriteLine( "\nRandom object, seed = {0}, no bounds:", seed );
  Random^ randObj = gcnew Random( seed );
  
  // Generate six random integers from 0 to int.MaxValue.
  for ( int j = 0; j < 6; j++ )
   Console::Write( "{0,11} ", randObj->Next() );
  Console::WriteLine();
}


// Generate random numbers with an upper bound specified.
void UpperBoundRandoms( int seed, int upper )
{
  Console::WriteLine( "\nRandom object, seed = {0}, upper bound = {1}:", seed, upper );
  Random^ randObj = gcnew Random( seed );
  
  // Generate six random integers from 0 to the upper bound.
  for ( int j = 0; j < 6; j++ )
   Console::Write( "{0,11} ", randObj->Next( upper ) );
  Console::WriteLine();
}


// Generate random numbers with both bounds specified.
void BothBoundsRandoms( int seed, int lower, int upper )
{
  Console::WriteLine( "\nRandom object, seed = {0}, lower = {1}, upper = {2}:", seed, lower, upper );
  Random^ randObj = gcnew Random( seed );
  
  // Generate six random integers from the lower to 
  // upper bounds.
  for ( int j = 0; j < 6; j++ )
   Console::Write( "{0,11} ", randObj->Next( lower, upper ) );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Random::Next( ) methods\n"
  "generates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Create Random objects all with the same seed and "
  "generate\nsequences of numbers with different "
  "bounds. Note the effect\nthat the various "
  "combinations of bounds have on the sequences." );
  NoBoundsRandoms( 234 );
  UpperBoundRandoms( 234, Int32::MaxValue );
  UpperBoundRandoms( 234, 2000000000 );
  UpperBoundRandoms( 234, 200000000 );
  BothBoundsRandoms( 234, 0, Int32::MaxValue );
  BothBoundsRandoms( 234, Int32::MinValue, Int32::MaxValue );
  BothBoundsRandoms( 234, -2000000000, 2000000000 );
  BothBoundsRandoms( 234, -200000000, 200000000 );
  BothBoundsRandoms( 234, -2000, 2000 );
}

/*
This example of the Random::Next( ) methods
generates the following output.

Create Random objects all with the same seed and generate
sequences of numbers with different bounds. Note the effect
that the various combinations of bounds have on the sequences.

Random object, seed = 234, no bounds:
 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, upper bound = 2147483647:
 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, upper bound = 2000000000:
 1947533580  954563751  662424922 1007613896 1707392518  101943116

Random object, seed = 234, upper bound = 200000000:
 194753358  95456375  66242492  100761389  170739251  10194311

Random object, seed = 234, lower = 0, upper = 2147483647:
 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, lower = -2147483648, upper = 2147483647:
 2034812868  -97573602 -724936960  16350718 1519113864 -1928562472

Random object, seed = 234, lower = -2000000000, upper = 2000000000:
 1895067160  -90872498 -675150156  15227793 1414785036 -1796113767

Random object, seed = 234, lower = -200000000, upper = 200000000:
 189506716  -9087250  -67515016   1522779  141478503 -179611377

Random object, seed = 234, lower = -2000, upper = 2000:
    1895     -91    -676     15    1414    -1797
*/
Console.WriteLine(         
  "This example of the Random.Next( ) methods\n" +
  "generates the following output.\n" );
Console.WriteLine(         
  "Create Random objects all with the same seed and " +
  "generate\nsequences of numbers with different " +
  "bounds. Note the effect\nthat the various " +
  "combinations of bounds have on the sequences." );

NoBoundsRandoms( 234 );

UpperBoundRandoms( 234, Int32.MaxValue );
UpperBoundRandoms( 234, 2000000000 );
UpperBoundRandoms( 234, 200000000 );

BothBoundsRandoms( 234, 0, Int32.MaxValue );
BothBoundsRandoms( 234, Int32.MinValue, Int32.MaxValue );
BothBoundsRandoms( 234, -2000000000, 2000000000 );
BothBoundsRandoms( 234, -200000000, 200000000 );
BothBoundsRandoms( 234, -2000, 2000 );

// Generate random numbers with no bounds specified.
void NoBoundsRandoms( int seed )
{
  Console.WriteLine( 
    "\nRandom object, seed = {0}, no bounds:", seed );
  Random randObj = new Random( seed );

  // Generate six random integers from 0 to int.MaxValue.
  for( int j = 0; j < 6; j++ )
    Console.Write( "{0,11} ", randObj.Next( ) );
  Console.WriteLine( );
}

// Generate random numbers with an upper bound specified.
void UpperBoundRandoms( int seed, int upper )
{
  Console.WriteLine( 
    "\nRandom object, seed = {0}, upper bound = {1}:", 
    seed, upper );
  Random randObj = new Random( seed );

  // Generate six random integers from 0 to the upper bound.
  for( int j = 0; j < 6; j++ )
    Console.Write( "{0,11} ", randObj.Next( upper ) );
  Console.WriteLine( );
}

// Generate random numbers with both bounds specified.
void BothBoundsRandoms( int seed, int lower, int upper )
{
  Console.WriteLine( 
    "\nRandom object, seed = {0}, lower = {1}, " +
    "upper = {2}:", seed, lower, upper );
  Random randObj = new Random( seed );

  // Generate six random integers from the lower to 
  // upper bounds.
  for( int j = 0; j < 6; j++ )
    Console.Write( "{0,11} ", 
      randObj.Next( lower, upper) );
  Console.WriteLine( );
}

/*
This example of the Random.Next( ) methods
generates the following output.

Create Random objects all with the same seed and generate
sequences of numbers with different bounds. Note the effect
that the various combinations of bounds have on the sequences.

Random object, seed = 234, no bounds:
2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, upper bound = 2147483647:
2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, upper bound = 2000000000:
1947533580  954563751  662424922 1007613896 1707392518  101943116

Random object, seed = 234, upper bound = 200000000:
194753358  95456375  66242492  100761389  170739251  10194311

Random object, seed = 234, lower = 0, upper = 2147483647:
2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588

Random object, seed = 234, lower = -2147483648, upper = 2147483647:
2034812868  -97573602 -724936960  16350718 1519113864 -1928562472

Random object, seed = 234, lower = -2000000000, upper = 2000000000:
1895067160  -90872498 -675150156  15227793 1414785036 -1796113767

Random object, seed = 234, lower = -200000000, upper = 200000000:
189506716  -9087250  -67515016   1522779  141478503 -179611377

Random object, seed = 234, lower = -2000, upper = 2000:
  1895     -91    -676     15    1414    -1797
*/
' Example of the Random.Next( ) methods.
Module RandomNextDemo

  ' Generate random numbers with no bounds specified.
  Sub NoBoundsRandoms( seed As Integer )

    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random object, seed = {0}, no bounds:", seed )
    Dim randObj As New Random( seed )
      
    ' Generate six random integers from 0 to int.MaxValue.
    Dim j As Integer
    For j = 0 To 5
      Console.Write( "{0,11} ", randObj.Next( ) )
    Next j
    Console.WriteLine( )
  End Sub 
    
  ' Generate random numbers with an upper bound specified.
  Sub UpperBoundRandoms( seed As Integer, upper As Integer )

    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random object, seed = {0}, upper bound = {1}:", _
      seed, upper )
    Dim randObj As New Random( seed )
      
    ' Generate six random integers from 0 to the upper bound.
    Dim j As Integer
    For j = 0 To 5
      Console.Write( "{0,11} ", randObj.Next( upper ) )
    Next j
    Console.WriteLine( )
  End Sub 
    
  ' Generate random numbers with both bounds specified.
  Sub BothBoundsRandoms( _
    seed As Integer, lower As Integer, upper As Integer )

    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random object, seed = {0}, lower = {1}, " & _
      "upper = {2}:", seed, lower, upper )
    Dim randObj As New Random( seed )
      
    ' Generate six random integers from the lower to 
    ' upper bounds.
    Dim j As Integer
    For j = 0 To 5
      Console.Write( "{0,11} ", _
        randObj.Next( lower, upper ) )
    Next j
    Console.WriteLine( )
  End Sub 
    
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Random.Next( ) methods" & _ 
      vbCrLf & "generates the following output." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( _
      "Create Random objects all with the same seed " & _
      "and generate" & vbCrLf & "sequences of numbers " & _
      "with different bounds. Note the effect " & vbCrLf & _
      "that the various combinations " & _
      "of bounds have on the sequences." )
      
    NoBoundsRandoms( 234 )

    UpperBoundRandoms( 234, Int32.MaxValue )
    UpperBoundRandoms( 234, 2000000000 )
    UpperBoundRandoms( 234, 200000000 )

    BothBoundsRandoms( 234, 0, Int32.MaxValue )
    BothBoundsRandoms( 234, Int32.MinValue, Int32.MaxValue )
    BothBoundsRandoms( 234, -2000000000, 2000000000 )
    BothBoundsRandoms( 234, -200000000, 200000000 )
    BothBoundsRandoms( 234, -2000, 2000 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Random.Next( ) methods
' generates the following output.
' 
' Create Random objects all with the same seed and generate
' sequences of numbers with different bounds. Note the effect
' that the various combinations of bounds have on the sequences.
' 
' Random object, seed = 234, no bounds:
' 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588
' 
' Random object, seed = 234, upper bound = 2147483647:
' 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588
' 
' Random object, seed = 234, upper bound = 2000000000:
' 1947533580  954563751  662424922 1007613896 1707392518  101943116
' 
' Random object, seed = 234, upper bound = 200000000:
'  194753358  95456375  66242492  100761389  170739251  10194311
' 
' Random object, seed = 234, lower = 0, upper = 2147483647:
' 2091148258 1024955023  711273344 1081917183 1833298756  109460588
' 
' Random object, seed = 234, lower = -2147483648, upper = 2147483647:
' 2034812868  -97573602 -724936960  16350718 1519113864 -1928562472
' 
' Random object, seed = 234, lower = -2000000000, upper = 2000000000:
' 1895067160  -90872498 -675150156  15227793 1414785036 -1796113767
' 
' Random object, seed = 234, lower = -200000000, upper = 200000000:
'  189506716  -9087250  -67515016   1522779  141478503 -179611377
' 
' Random object, seed = 234, lower = -2000, upper = 2000:
'    1895     -91    -676     15    1414    -1797

Poniższy przykład generuje losową liczbę całkowitą, która używa jako indeksu do pobrania wartości ciągu z tablicy.The following example generates a random integer that it uses as an index to retrieve a string value from an array. Ponieważ najwyższy indeks tablicy jest krótszy niż jego długość, wartość właściwości Array.Length jest podawana jako parametr maxValue.Because the highest index of the array is one less than its length, the value of the Array.Length property is supplied as a the maxValue parameter.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<String^>^ malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido",
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya",
                  "Prince", "Yiska" };
  array<String^>^ femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess",
                   "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia",
                   "Starlight", "Talla" };
   
  // Generate random indexes for pet names.
  int mIndex = rnd->Next(malePetNames->Length);
  int fIndex = rnd->Next(femalePetNames->Length);
   
  // Display the result.
  Console::WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
  Console::WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
  Console::WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);
}
// The example displays the following output:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Random rnd = new Random();
string[] malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido", 
             "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya", 
             "Prince", "Yiska" };
string[] femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess", 
              "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia", 
              "Starlight", "Talla" };                   

// Generate random indexes for pet names.
int mIndex = rnd.Next(malePetNames.Length);
int fIndex = rnd.Next(femalePetNames.Length);

// Display the result.
Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);

// The example displays the following output:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   Dim malePetNames() As String = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido", 
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya", 
                  "Prince", "Yiska" }
   Dim femalePetNames() As String = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess", 
                     "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia", 
                     "Starlight", "Talla" }                   
   
   ' Generate random indexes for pet names.
   Dim mIndex As Integer = rnd.Next(malePetNames.Length)
   Dim fIndex As Integer = rnd.Next(femalePetNames.Length)
   
   ' Display the result.
   Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ")
   Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames(mIndex))
   Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames(fIndex))
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Suggested pet name of the day:
'     For a male:   Koani
'     For a female:  Maggie

Uwagi

Przeciążenie Next(Int32) zwraca losowe liczby całkowite, które mieszczą się w zakresie od 0 do maxValue-1.The Next(Int32) overload returns random integers that range from 0 to maxValue - 1. Jeśli jednak maxValue ma wartość 0, metoda zwróci wartość 0.However, if maxValue is 0, the method returns 0.

Zobacz też

Next(Int32, Int32)

Zwraca losową liczbę całkowitą znajdującą się w określonym zakresie.Returns a random integer that is within a specified range.

public:
 virtual int Next(int minValue, int maxValue);
public virtual int Next (int minValue, int maxValue);
abstract member Next : int * int -> int
override this.Next : int * int -> int
Public Overridable Function Next (minValue As Integer, maxValue As Integer) As Integer

Parametry

minValue
Int32

Dopuszczająca Dolna granica zwracanej liczby losowej.The inclusive lower bound of the random number returned.

maxValue
Int32

Jedyna Górna granica zwracanej liczby losowej.The exclusive upper bound of the random number returned. maxValue musi być większa lub równa minValue.maxValue must be greater than or equal to minValue.

Zwraca

32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem większą lub równą minValue i mniejszą niż maxValue; oznacza to, że zakres wartości zwracanych zawiera minValue ale nie maxValue.A 32-bit signed integer greater than or equal to minValue and less than maxValue; that is, the range of return values includes minValue but not maxValue. Jeśli minValue jest równe maxValue, zostanie zwrócony minValue.If minValue equals maxValue, minValue is returned.

Wyjątki

minValue jest większa niż maxValue.minValue is greater than maxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Random.Next(Int32, Int32), aby wygenerować losowe liczby całkowite z trzema różnymi zakresami.The following example uses the Random.Next(Int32, Int32) method to generate random integers with three distinct ranges. Należy zauważyć, że dokładne dane wyjściowe z przykładu są zależne od wartości inicjatora dostarczonego przez system przekazanego do konstruktora klasy Random.Note that the exact output from the example depends on the system-supplied seed value passed to the Random class constructor.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();

  Console::WriteLine("\n20 random integers from -100 to 100:");
  for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
  {
   Console::Write("{0,6}", rnd->Next(-100, 101));
   if (ctr % 5 == 0) Console::WriteLine();
  }
  
  Console::WriteLine("\n20 random integers from 1000 to 10000:");   
  for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
  {
   Console::Write("{0,8}", rnd->Next(1000, 10001));
   if (ctr % 5 == 0) Console::WriteLine();
  }
  
  Console::WriteLine("\n20 random integers from 1 to 10:");
  for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
  {
   Console::Write("{0,6}", rnd->Next(1, 11));
   if (ctr % 5 == 0) Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//    20 random integers from -100 to 100:
//      65  -95  -10  90  -35
//     -83  -16  -15  -19  41
//     -67  -93  40  12  62
//     -80  -95  67  -81  -21
//    
//    20 random integers from 1000 to 10000:
//      4857  9897  4405  6606  1277
//      9238  9113  5151  8710  1187
//      2728  9746  1719  3837  3736
//      8191  6819  4923  2416  3028
//    
//    20 random integers from 1 to 10:
//      9   8   5   9   9
//      9   1   2   3   8
//      1   4   8  10   5
//      9   7   9  10   5
Random rnd = new Random();

Console.WriteLine("\n20 random integers from -100 to 100:");
for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
{
  Console.Write("{0,6}", rnd.Next(-100, 101));
  if (ctr % 5 == 0) Console.WriteLine();
}

Console.WriteLine("\n20 random integers from 1000 to 10000:");   
for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
{
  Console.Write("{0,8}", rnd.Next(1000, 10001));
  if (ctr % 5 == 0) Console.WriteLine();
}

Console.WriteLine("\n20 random integers from 1 to 10:");
for (int ctr = 1; ctr <= 20; ctr++) 
{
  Console.Write("{0,6}", rnd.Next(1, 11));
  if (ctr % 5 == 0) Console.WriteLine();
}

// The example displays output similar to the following:
//    20 random integers from -100 to 100:
//      65  -95  -10  90  -35
//     -83  -16  -15  -19  41
//     -67  -93  40  12  62
//     -80  -95  67  -81  -21
//    
//    20 random integers from 1000 to 10000:
//      4857  9897  4405  6606  1277
//      9238  9113  5151  8710  1187
//      2728  9746  1719  3837  3736
//      8191  6819  4923  2416  3028
//    
//    20 random integers from 1 to 10:
//      9   8   5   9   9
//      9   1   2   3   8
//      1   4   8  10   5
//      9   7   9  10   5
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()

   Console.WriteLine("20 random integers from -100 to 100:")
   For ctr As Integer = 1 To 20
     Console.Write("{0,6}", rnd.Next(-100, 101))
     If ctr Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next
   Console.WriteLine()
   
   Console.WriteLine("20 random integers from 1000 to 10000:")   
   For ctr As Integer = 1 To 20
     Console.Write("{0,8}", rnd.Next(1000, 10001))
     If ctr Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next
   Console.WriteLine()
   
   Console.WriteLine("20 random integers from 1 to 10:")
   For ctr As Integer = 1 To 20
     Console.Write("{0,6}", rnd.Next(1, 11))
     If ctr Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output similar to the following:
'    20 random integers from -100 to 100:
'      65  -95  -10  90  -35
'     -83  -16  -15  -19  41
'     -67  -93  40  12  62
'     -80  -95  67  -81  -21
'    
'    20 random integers from 1000 to 10000:
'      4857  9897  4405  6606  1277
'      9238  9113  5151  8710  1187
'      2728  9746  1719  3837  3736
'      8191  6819  4923  2416  3028
'    
'    20 random integers from 1 to 10:
'      9   8   5   9   9
'      9   1   2   3   8
'      1   4   8  10   5
'      9   7   9  10   5

Poniższy przykład generuje losową liczbę całkowitą, która używa jako indeksu do pobrania wartości ciągu z tablicy.The following example generates a random integer that it uses as an index to retrieve a string value from an array. Ponieważ najwyższy indeks tablicy jest krótszy niż jego długość, wartość właściwości Array.Length jest podawana jako parametr maxValue.Because the highest index of the array is one less than its length, the value of the Array.Length property is supplied as a the maxValue parameter.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<String^>^ malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido",
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya",
                  "Prince", "Yiska" };
  array<String^>^ femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess",
                   "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia",
                   "Starlight", "Talla" };
  
  // Generate random indexes for pet names.
  int mIndex = rnd->Next(0, malePetNames->Length);
  int fIndex = rnd->Next(0, femalePetNames->Length);
  
  // Display the result.
  Console::WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
  Console::WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
  Console::WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);
}
// The example displays the following output:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Random rnd = new Random();
string[] malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido", 
             "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya", 
             "Prince", "Yiska" };
string[] femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess", 
              "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia", 
              "Starlight", "Talla" };                   

// Generate random indexes for pet names.
int mIndex = rnd.Next(0, malePetNames.Length);
int fIndex = rnd.Next(0, femalePetNames.Length);

// Display the result.
Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);

// The example displays the following output:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   Dim malePetNames() As String = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido", 
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya", 
                  "Prince", "Yiska" }
   Dim femalePetNames() As String = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess", 
                     "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia", 
                     "Starlight", "Talla" }                   
   
   ' Generate random indexes for pet names.
   Dim mIndex As Integer = rnd.Next(0, malePetNames.Length)
   Dim fIndex As Integer = rnd.Next(0, femalePetNames.Length)
   
   ' Display the result.
   Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ")
   Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames(mIndex))
   Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames(fIndex))
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Suggested pet name of the day:
'     For a male:   Koani
'     For a female:  Maggie

Uwagi

Przeciążenie Next(Int32, Int32) zwraca losowe liczby całkowite z zakresu od minValue do maxValue-1.The Next(Int32, Int32) overload returns random integers that range from minValue to maxValue - 1. Jeśli jednak maxValue jest równa minValue, metoda zwróci minValue.However, if maxValue equals minValue, the method returns minValue.

W przeciwieństwie do innych przeciążeń metody Next, która zwraca tylko wartości nieujemnych, ta metoda może zwracać ujemną losową liczbę całkowitą.Unlike the other overloads of the Next method, which return only non-negative values, this method can return a negative random integer.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, jeśli pochodna jest Klasa z Random i zastąpi metodę Sample(), dystrybucja udostępniona przez implementację klasy pochodnej metody Sample() nie jest używana w wywołaniach do implementacji klasy podstawowej przeciążania metody Next(Int32, Int32), jeśli różnica między parametrami minValue i maxValue jest większa niż MaxValue.Starting with the .NET Framework version 2.0, if you derive a class from Random and override the Sample() method, the distribution provided by the derived class implementation of the Sample() method is not used in calls to the base class implementation of the Next(Int32, Int32) method overload if the difference between the minValue and maxValue parameters is greater than MaxValue. Zamiast tego jest używana jednolita dystrybucja zwrócona przez klasę Random podstawowa.Instead, the uniform distribution returned by the base Random class is used. To zachowanie zwiększa ogólną wydajność klasy Random.This behavior improves the overall performance of the Random class. Aby zmodyfikować to zachowanie, aby wywołać metodę Sample() w klasie pochodnej, należy również zastąpić Przeciążenie metody Next(Int32, Int32).To modify this behavior to call the Sample() method in the derived class, you must also override the Next(Int32, Int32) method overload.

Zobacz też

Dotyczy