Random.NextDouble Metoda

Definicja

Zwraca losową liczbę zmiennoprzecinkową o wartości większej lub równej 0,0 i mniejszą niż 1,0.Returns a random floating-point number that is greater than or equal to 0.0, and less than 1.0.

public:
 virtual double NextDouble();
public virtual double NextDouble ();
abstract member NextDouble : unit -> double
override this.NextDouble : unit -> double
Public Overridable Function NextDouble () As Double

Zwraca

Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji, która jest większa lub równa 0,0, i mniejsza niż 1,0.A double-precision floating point number that is greater than or equal to 0.0, and less than 1.0.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę NextDouble, aby wygenerować sekwencje losowego podwajania.The following example uses the NextDouble method to generate sequences of random doubles.

// Example of the Random class constructors and Random::NextDouble( ) 
// method.
using namespace System;
using namespace System::Threading;

// Generate random numbers from the specified Random object.
void RunIntNDoubleRandoms( Random^ randObj )
{
  
  // Generate the first six random integers.
  for ( int j = 0; j < 6; j++ )
   Console::Write( " {0,10} ", randObj->Next() );
  Console::WriteLine();
  
  // Generate the first six random doubles.
  for ( int j = 0; j < 6; j++ )
   Console::Write( " {0:F8} ", randObj->NextDouble() );
  Console::WriteLine();
}


// Create a Random object with the specified seed.
void FixedSeedRandoms( int seed )
{
  Console::WriteLine( "\nRandom numbers from a Random object with seed = {0}:", seed );
  Random^ fixRand = gcnew Random( seed );
  RunIntNDoubleRandoms( fixRand );
}


// Create a random object with a timer-generated seed.
void AutoSeedRandoms()
{
  
  // Wait to allow the timer to advance.
  Thread::Sleep( 1 );
  Console::WriteLine( "\nRandom numbers from a Random object "
  "with an auto-generated seed:" );
  Random^ autoRand = gcnew Random;
  RunIntNDoubleRandoms( autoRand );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Random class constructors and Random"
  "::NextDouble( ) \ngenerates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Create Random objects, and then generate and "
  "display six integers and \nsix doubles from each." );
  FixedSeedRandoms( 123 );
  FixedSeedRandoms( 123 );
  FixedSeedRandoms( 456 );
  FixedSeedRandoms( 456 );
  AutoSeedRandoms();
  AutoSeedRandoms();
  AutoSeedRandoms();
}

/*
This example of the Random class constructors and Random::NextDouble( )
generates the following output.

Create Random objects, and then generate and display six integers and
six doubles from each.

Random numbers from a Random object with seed = 123:
 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146

Random numbers from a Random object with seed = 123:
 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146

Random numbers from a Random object with seed = 456:
 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170

Random numbers from a Random object with seed = 456:
 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 1624372556 1894939458  302472229  588108304  23919954 1085111949
 0.14595512 0.30162298 0.92267372 0.55707657 0.25430079 0.74143239

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 2105952511 1753605347  280739490  876793040 1129567796  524571616
 0.62652210 0.31846701 0.15984073 0.24458755 0.62160607 0.54857684

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 440048819 1612271236  259006751 1165477776  87731991 2111514930
 0.10708907 0.33531104 0.39700773 0.93209853 0.98891135 0.35572129
*/
// Example of the Random class constructors and Random.NextDouble( ) 
// method.
using System;
using System.Threading;

public class RandomObjectDemo 
{
  // Generate random numbers from the specified Random object.
  static void RunIntNDoubleRandoms( Random randObj )
  {
    // Generate the first six random integers.
    for( int j = 0; j < 6; j++ )
      Console.Write( " {0,10} ", randObj.Next( ) );
    Console.WriteLine( );

    // Generate the first six random doubles.
    for( int j = 0; j < 6; j++ )
      Console.Write( " {0:F8} ", randObj.NextDouble( ) );
    Console.WriteLine( );
  }

  // Create a Random object with the specified seed.
  static void FixedSeedRandoms( int seed )
  {
    Console.WriteLine( 
      "\nRandom numbers from a Random object with " +
      "seed = {0}:", seed );
    Random fixRand = new Random( seed );

    RunIntNDoubleRandoms( fixRand );
  }

  // Create a random object with a timer-generated seed.
  static void AutoSeedRandoms( )
  {
    // Wait to allow the timer to advance.
    Thread.Sleep( 1 );

    Console.WriteLine( 
      "\nRandom numbers from a Random object " +
      "with an auto-generated seed:" );
    Random autoRand = new Random( );

    RunIntNDoubleRandoms( autoRand );
  }

  static void Main( )
  {	
    Console.WriteLine(
      "This example of the Random class constructors and " +
      "Random.NextDouble( ) \n" +
      "generates the following output.\n" );
    Console.WriteLine(
      "Create Random objects, and then generate and " +
      "display six integers and \nsix doubles from each.");

    FixedSeedRandoms( 123 );
    FixedSeedRandoms( 123 );

    FixedSeedRandoms( 456 );
    FixedSeedRandoms( 456 );

    AutoSeedRandoms( );
    AutoSeedRandoms( );
    AutoSeedRandoms( );
  }
}

/*
This example of the Random class constructors and Random.NextDouble( )
generates the following output.

Create Random objects, and then generate and display six integers and
six doubles from each.

Random numbers from a Random object with seed = 123:
 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146

Random numbers from a Random object with seed = 123:
 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146

Random numbers from a Random object with seed = 456:
 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170

Random numbers from a Random object with seed = 456:
 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 380213349  127379247 1969091178 1983029819 1963098450 1648433124
 0.08824121 0.41249688 0.36445811 0.05637512 0.62702451 0.49595560

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 861793304 2133528783 1947358439  124230908  921262645 1087892791
 0.56880819 0.42934091 0.60162512 0.74388610 0.99432979 0.30310005

Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
 1343373259 1992194672 1925625700  412915644 2026910487  527352458
 0.04937517 0.44618494 0.83879212 0.43139707 0.36163507 0.11024451
*/
' Example of the Random class constructors and Random.NextDouble( ) 
' method.
Imports System.Threading

Module RandomObjectDemo

  ' Generate random numbers from the specified Random object.
  Sub RunIntNDoubleRandoms( randObj As Random )

    ' Generate the first six random integers.
    Dim j As Integer
    For j = 0 To 5
      Console.Write( " {0,10} ", randObj.Next( ) )
    Next j
    Console.WriteLine( )
      
    ' Generate the first six random doubles.
    For j = 0 To 5
      Console.Write( " {0:F8} ", randObj.NextDouble( ) )
    Next j
    Console.WriteLine( )
  End Sub 
    
  ' Create a Random object with the specified seed.
  Sub FixedSeedRandoms( seed As Integer )

    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random numbers from a Random object with " & _
      "seed = {0}:", seed )
    Dim fixRand As New Random( seed )
      
    RunIntNDoubleRandoms( fixRand )
  End Sub 
    
  ' Create a random object with a timer-generated seed.
  Sub AutoSeedRandoms( )

    ' Wait to allow the timer to advance.
    Thread.Sleep( 1 )
      
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Random numbers from a Random object " & _ 
      "with an auto-generated seed:" )
    Dim autoRand As New Random( )
      
    RunIntNDoubleRandoms( autoRand )
  End Sub 
    
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Random class constructors " & _
      "and Random.NextDouble( ) " & vbCrLf & _
      "generates the following output." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( "Create Random " & _
      "objects, and then generate and display six " & _
      "integers and " & vbCrLf & "six doubles from each." )
      
    FixedSeedRandoms( 123 )
    FixedSeedRandoms( 123 )
      
    FixedSeedRandoms( 456 )
    FixedSeedRandoms( 456 )
      
    AutoSeedRandoms( )
    AutoSeedRandoms( )
    AutoSeedRandoms( )
  End Sub
End Module 

' This example of the Random class constructors and Random.NextDouble( )
' generates the following output.
' 
' Create Random objects, and then generate and display six integers and
' six doubles from each.
' 
' Random numbers from a Random object with seed = 123:
' 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
' 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146
' 
' Random numbers from a Random object with seed = 123:
' 2114319875 1949518561 1596751841 1742987178 1586516133  103755708
' 0.01700087 0.14935942 0.19470390 0.63008947 0.90976122 0.49519146
' 
' Random numbers from a Random object with seed = 456:
' 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
' 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170
' 
' Random numbers from a Random object with seed = 456:
' 2044805024 1323311594 1087799997 1907260840  179380355  120870348
' 0.21988117 0.21026556 0.39236514 0.42420498 0.24102703 0.47310170
' 
' Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
' 1920831619 1346865774 2006582766 1968819760  332463652  110770792
' 0.71326689 0.50383335 0.50446082 0.66312569 0.94517193 0.58059287
' 
' Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
'  254927927 1205531663 1984850027  110020849 1438111494 1697714106
' 0.19383387 0.52067738 0.74162783 0.35063667 0.31247720 0.38773733
' 
' Random numbers from a Random object with an auto-generated seed:
'  736507882 1064197552 1963117288  398705585  396275689 1137173773
' 0.67440084 0.53752140 0.97879483 0.03814764 0.67978248 0.19488178

Poniższy przykład wywołuje metodę NextDouble, aby generować liczby losowe 100 i wyświetla ich rozkład częstotliwości.The following example calls the NextDouble method to generate 100 random numbers and displays their frequency distribution.

int[] frequency = new int[10];
double number;
Random rnd = new Random();

for (int ctr = 0; ctr <= 99; ctr++) {
  number = rnd.NextDouble();
  frequency[(int) Math.Floor(number*10)] ++;
}
Console.WriteLine("Distribution of Random Numbers:");
for (int ctr = frequency.GetLowerBound(0); ctr <= frequency.GetUpperBound(0); ctr++)
  Console.WriteLine("0.{0}0-0.{0}9    {1}", ctr, frequency[ctr]);

// The following example displays output similar to the following:
//    Distribution of Random Numbers:
//    0.00-0.09    16
//    0.10-0.19    8
//    0.20-0.29    8
//    0.30-0.39    11
//    0.40-0.49    9
//    0.50-0.59    6
//    0.60-0.69    13
//    0.70-0.79    6
//    0.80-0.89    9
//    0.90-0.99    14
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim frequency(9) As Integer
   Dim number As Double
   Dim rnd As New Random()
   
   For ctr As Integer = 0 To 99
     number = rnd.NextDouble()
     frequency(CInt(Math.Floor(number*10))) += 1
   Next
   Console.WriteLine("Distribution of Random Numbers:")
   For ctr As Integer = frequency.GetLowerBound(0) To frequency.GetUpperBound(0)
     Console.WriteLine("0.{0}0-0.{0}9    {1}", ctr, frequency(ctr))
   Next     
  End Sub
End Module
' The following example displays output similar to the following:
'    Distribution of Random Numbers:
'    0.00-0.09    16
'    0.10-0.19    8
'    0.20-0.29    8
'    0.30-0.39    11
'    0.40-0.49    9
'    0.50-0.59    6
'    0.60-0.69    13
'    0.70-0.79    6
'    0.80-0.89    9
'    0.90-0.99    14

Uwagi

Rzeczywista Górna granica liczby losowej zwracanej przez tę metodę to 0.99999999999999978.The actual upper bound of the random number returned by this method is 0.99999999999999978.

Aby pobrać losowe wartości zmiennoprzecinkowe w zakresie innym niż 0,0 i 1,0, zobacz sekcję "Pobieranie wartości zmiennoprzecinkowych w określonym zakresie" w temacie Random klasy.To retrieve random floating-point values within a range other than 0.0 and 1.0, see the "Retrieve floating-point values in a specified range" section of the Random class topic.

Ta metoda jest publiczną wersją metody chronionej Sample.This method is the public version of the protected method, Sample.

Dotyczy