PropertyToken Struktura

Definicja

Struktura jest nieprzezroczystą reprezentacją Token zwracanej przez metadane do reprezentowania właściwości. PropertyTokenThe PropertyToken struct is an opaque representation of the Token returned by the metadata to represent a property.

public value class PropertyToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct PropertyToken
type PropertyToken = struct
Public Structure PropertyToken
Dziedziczenie
PropertyToken
Atrybuty

Pola

Empty

Wartość domyślna PropertyToken z Token wartością 0.The default PropertyToken with Token value 0.

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla tej właściwości.Retrieves the metadata token for this property.

Metody

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem PropertyToken i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of PropertyToken and is equal to this instance.

Equals(PropertyToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu PropertyToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified PropertyToken.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tej właściwości.Generates the hash code for this property.

Operatory

Equality(PropertyToken, PropertyToken)

Wskazuje, czy PropertyToken dwie struktury są równe.Indicates whether two PropertyToken structures are equal.

Inequality(PropertyToken, PropertyToken)

Wskazuje, czy PropertyToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two PropertyToken structures are not equal.

Dotyczy