InterfaceMapping Struktura

Definicja

Pobiera mapowanie interfejsu do metod rzeczywistych w klasie, która implementuje ten interfejs.Retrieves the mapping of an interface into the actual methods on a class that implements that interface.

public value class InterfaceMapping
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct InterfaceMapping
type InterfaceMapping = struct
Public Structure InterfaceMapping
Dziedziczenie
InterfaceMapping
Atrybuty

Uwagi

InterfaceMapping Użyj struktury, gdy typ implementuje metody interfejsu, które używają nazw metod innych niż określone przez interfejs, lub gdy typ implementuje wiele interfejsów, które mają metodę o tej samej nazwie.Use the InterfaceMapping structure when a type implements interface methods that use method names other than those specified by the interface, or when a type implements multiple interfaces which have a method with the same name.

Aby uzyskać InterfaceMapping strukturę, Type.GetInterfaceMap Użyj metody.To obtain an InterfaceMapping structure, use the Type.GetInterfaceMap method.

Pola

InterfaceMethods

Pokazuje metody, które są zdefiniowane w interfejsie.Shows the methods that are defined on the interface.

InterfaceType

Pokazuje typ, który reprezentuje interfejs.Shows the type that represents the interface.

TargetMethods

Pokazuje metody implementujące interfejs.Shows the methods that implement the interface.

TargetType

Reprezentuje typ, który został użyty do utworzenia mapowania interfejsu.Represents the type that was used to create the interface mapping.

Dotyczy

Zobacz też