ArrayShape Struktura

Definicja

Przedstawia kształt typu tablicy.Represents the shape of an array type.

public value class ArrayShape
public struct ArrayShape
type ArrayShape = struct
Public Structure ArrayShape
Dziedziczenie
ArrayShape

Konstruktory

ArrayShape(Int32, ImmutableArray<Int32>, ImmutableArray<Int32>)

Inicjuje nowe wystąpienie ArrayShape struktury.Initializes a new instance of the ArrayShape structure.

Właściwości

LowerBounds

Pobiera dolne granice wszystkich wymiarów.Gets the lower-bounds of all dimensions. Długość może być mniejsza niż ranga, w tym przypadku końcowe wymiary mają nieokreślony dolny zakres.Length may be smaller than rank, in which case the trailing dimensions have unspecified lower bounds.

Rank

Pobiera liczbę wymiarów w tablicy.Gets the number of dimensions in the array.

Sizes

Pobiera rozmiary wszystkich wymiarów.Gets the sizes of all dimensions.

Dotyczy