AsyncIteratorMethodBuilder.Create Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie struktury AsyncIteratorMethodBuilder.Creates an instance of the AsyncIteratorMethodBuilder struct.

public:
 static System::Runtime::CompilerServices::AsyncIteratorMethodBuilder Create();
public static System.Runtime.CompilerServices.AsyncIteratorMethodBuilder Create ();
static member Create : unit -> System.Runtime.CompilerServices.AsyncIteratorMethodBuilder
Public Shared Function Create () As AsyncIteratorMethodBuilder

Zwraca

Zainicjowane wystąpienie.The initialized instance.

Dotyczy