AsyncIteratorStateMachineAttribute Klasa

Definicja

Wskazuje, czy metoda jest iteratorem asynchronicznym.Indicates whether a method is an asynchronous iterator.

public ref class AsyncIteratorStateMachineAttribute sealed : System::Runtime::CompilerServices::StateMachineAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Method, AllowMultiple=false, Inherited=false)]
public sealed class AsyncIteratorStateMachineAttribute : System.Runtime.CompilerServices.StateMachineAttribute
type AsyncIteratorStateMachineAttribute = class
    inherit StateMachineAttribute
Public NotInheritable Class AsyncIteratorStateMachineAttribute
Inherits StateMachineAttribute
Dziedziczenie
AsyncIteratorStateMachineAttribute
Atrybuty

Konstruktory

AsyncIteratorStateMachineAttribute(Type)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AsyncIteratorStateMachineAttribute klasy.Initializes a new instance of the AsyncIteratorStateMachineAttribute class.

Właściwości

StateMachineType

Zwraca obiekt Type dla typu podstawowego komputera stanu, który został wygenerowany przez kompilator w celu zaimplementowania metody automatu Stanów.Returns the type object for the underlying state machine type that was generated by the compiler to implement the state machine method.

(Odziedziczone po StateMachineAttribute)
TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy