AsyncTaskMethodBuilder Struktura

Definicja

Reprezentuje konstruktora dla metod asynchronicznych, które zwracają zadanie.Represents a builder for asynchronous methods that return a task.

public value class AsyncTaskMethodBuilder
public struct AsyncTaskMethodBuilder
type AsyncTaskMethodBuilder = struct
Public Structure AsyncTaskMethodBuilder
Dziedziczenie
AsyncTaskMethodBuilder

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Właściwości

Task

Pobiera zadanie dla tego konstruktora.Gets the task for this builder.

Metody

AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Planuje przechodzenie komputera stanu w celu przejścia do następnej akcji po zakończeniu określonego oczekiwania.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Planuje przechodzenie komputera stanu w celu przejścia do następnej akcji po zakończeniu określonego oczekiwania.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes. Ta metoda może być wywoływana z częściowo zaufanego kodu.This method can be called from partially trusted code.

Create()

Tworzy wystąpienie AsyncTaskMethodBuilder klasy.Creates an instance of the AsyncTaskMethodBuilder class.

SetException(Exception)

Oznacza zadanie jako nieudane i wiąże określony wyjątek z zadaniem.Marks the task as failed and binds the specified exception to the task.

SetResult()

Oznacza zadanie jako zakończone pomyślnie.Marks the task as successfully completed.

SetStateMachine(IAsyncStateMachine)

Kojarzy konstruktora z określonym komputerem stanu.Associates the builder with the specified state machine.

Start<TStateMachine>(TStateMachine)

Rozpoczyna uruchamianie konstruktora przy użyciu skojarzonego komputera stanu.Begins running the builder with the associated state machine.

Dotyczy