ConfiguredAsyncDisposable Struktura

Definicja

Zapewnia typ, który może służyć do konfigurowania sposobu, w jaki czeka na IAsyncDisposable .Provides a type that can be used to configure how awaits on an IAsyncDisposable are performed.

public value class ConfiguredAsyncDisposable
public struct ConfiguredAsyncDisposable
type ConfiguredAsyncDisposable = struct
Public Structure ConfiguredAsyncDisposable
Dziedziczenie
ConfiguredAsyncDisposable

Metody

DisposeAsync()

Asynchronicznie zwalnia niezarządzane zasoby używane przez ConfiguredAsyncDisposable .Asynchronously releases the unmanaged resources used by the ConfiguredAsyncDisposable.

Dotyczy