RuntimeOps.ExpandoCheckVersion(ExpandoObject, Object) Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Sprawdza wersję obiektu expand.Checks the version of the Expando object.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static bool ExpandoCheckVersion(System::Dynamic::ExpandoObject ^ expando, System::Object ^ version);
[System.Obsolete("do not use this method", true)]
public static bool ExpandoCheckVersion (System.Dynamic.ExpandoObject expando, object version);
static member ExpandoCheckVersion : System.Dynamic.ExpandoObject * obj -> bool
Public Shared Function ExpandoCheckVersion (expando As ExpandoObject, version As Object) As Boolean

Parametry

expando
ExpandoObject

Obiekt expand.The Expando object.

version
Object

Wersja do sprawdzenia.The version to check.

Zwraca

true, jeśli wersja jest równa; w przeciwnym razie false.true if the version is equal; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy