RuntimeOps.ExpandoPromoteClass(ExpandoObject, Object, Object) Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Promuje obiekt expand z jednej klasy do nowej klasy.Promotes an Expando object from one class to a new class.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static void ExpandoPromoteClass(System::Dynamic::ExpandoObject ^ expando, System::Object ^ oldClass, System::Object ^ newClass);
[System.Obsolete("do not use this method", true)]
public static void ExpandoPromoteClass (System.Dynamic.ExpandoObject expando, object oldClass, object newClass);
static member ExpandoPromoteClass : System.Dynamic.ExpandoObject * obj * obj -> unit
Public Shared Sub ExpandoPromoteClass (expando As ExpandoObject, oldClass As Object, newClass As Object)

Parametry

expando
ExpandoObject

Obiekt expand.The Expando object.

oldClass
Object

Stara Klasa obiektu expand.The old class of the Expando object.

newClass
Object

Nowa klasa obiektu expand.The new class of the Expando object.

Atrybuty

Dotyczy