ValueTaskAwaiter<TResult>.OnCompleted(Action) Metoda

Definicja

Planuje akcję kontynuacji dla tego ValueTask<TResult>.Schedules the continuation action for this ValueTask<TResult>.

public:
 virtual void OnCompleted(Action ^ continuation);
public void OnCompleted (Action continuation);
abstract member OnCompleted : Action -> unit
override this.OnCompleted : Action -> unit
Public Sub OnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action

Implementuje

Dotyczy