ValueTaskAwaiter Struktura

Definicja

Zapewnia oczekujące dla ValueTask.Provides an awaiter for a ValueTask.

public value class ValueTaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct ValueTaskAwaiter : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type ValueTaskAwaiter = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure ValueTaskAwaiter
Implements ICriticalNotifyCompletion
Dziedziczenie
ValueTaskAwaiter
Implementuje

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy ValueTask została ukończona.Gets a value that indicates whether the ValueTask has completed.

Metody

GetResult()

Pobiera wynik ValueTask.Gets the result of the ValueTask.

OnCompleted(Action)

Planuje akcję ValueTaskkontynuacji.Schedules the continuation action for this ValueTask.

UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla tego ValueTask.Schedules the continuation action for this ValueTask.

Dotyczy