YieldAwaitable Struktura

Definicja

Zapewnia kontekst oczekiwania na asynchroniczne przełączanie w środowisku docelowym.Provides the context for waiting when asynchronously switching into a target environment.

public value class YieldAwaitable
public struct YieldAwaitable
type YieldAwaitable = struct
Public Structure YieldAwaitable
Dziedziczenie
YieldAwaitable

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Metody

GetAwaiter()

Pobiera obiekt YieldAwaitable.YieldAwaiter dla tego wystąpienia klasy.Retrieves a YieldAwaitable.YieldAwaiter object for this instance of the class.

Dotyczy