_Exception.ToString Metoda

Definicja

Zapewnia obiekty COM z dostępem niezależnym od wersji do metody ToString().Provides COM objects with version-independent access to the ToString() method.

public:
 System::String ^ ToString();
public string ToString ();
abstract member ToString : unit -> string
Public Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt Exception.A string that represents the current Exception object.

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania dostępu do zarządzanych klas z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Metoda Exception.ToString tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.The Exception.ToString method creates and returns a string representation of the current exception.

Dotyczy

Zobacz też