BIND_OPTS Struktura

Definicja

Przechowuje parametry, które są używane podczas operacji powiązania monikera.Stores the parameters that are used during a moniker binding operation.

public value class BIND_OPTS
public struct BIND_OPTS
type BIND_OPTS = struct
Public Structure BIND_OPTS
Dziedziczenie
BIND_OPTS

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z istniejącą BIND_OPTS dokumentacją dla programu w bibliotece MSDN.For more information, please see the existing documentation for BIND_OPTS in the MSDN library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

cbStruct

Określa rozmiar (w bajtach BIND_OPTS ) struktury.Specifies the size, in bytes, of the BIND_OPTS structure.

dwTickCountDeadline

Wskazuje czas (w milisekundach), jaki został określony przez GetTickCount obiekt wywołujący do ukończenia operacji wiązania.Indicates the amount of time (clock time in milliseconds, as returned by the GetTickCount function) that the caller specified to complete the binding operation.

grfFlags

Kontroluje aspekty operacji powiązania monikera.Controls aspects of moniker binding operations.

grfMode

Reprezentuje flagi, które powinny być używane podczas otwierania pliku, który zawiera obiekt identyfikowany przez moniker.Represents flags that should be used when opening the file that contains the object identified by the moniker.

Dotyczy