DISPPARAMS Struktura

Definicja

Zawiera argumenty przekazane do metody lub właściwości przez IDispatch::Invoke.Contains the arguments passed to a method or property by IDispatch::Invoke.

public value class DISPPARAMS
public struct DISPPARAMS
type DISPPARAMS = struct
Public Structure DISPPARAMS
Dziedziczenie
DISPPARAMS

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat DISPPARAMS, zobacz DISPPARMS Structure w dokumentacji interfejsu API systemu Windows.For additional information about DISPPARAMS, see DISPPARMS structure in the Windows API documentation.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: map HResults and Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

cArgs

Reprezentuje liczbę argumentów.Represents the count of arguments.

cNamedArgs

Reprezentuje liczbę argumentów nazwanych.Represents the count of named arguments.

rgdispidNamedArgs

Reprezentuje identyfikatory wysyłania nazwanych argumentów.Represents the dispatch IDs of named arguments.

rgvarg

Reprezentuje odwołanie do tablicy argumentów.Represents a reference to the array of arguments.

Dotyczy