FILETIME Struktura

Definicja

Reprezentuje liczbę interwałów 100-nanosekund od 1 stycznia 1601.Represents the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601. Ta struktura jest wartością 64-bitową.This structure is a 64-bit value.

public value class FILETIME
public struct FILETIME
type FILETIME = struct
Public Structure FILETIME
Dziedziczenie
FILETIME

Uwagi

Więcej informacji o FILETIME strukturze znajduje się w bibliotece MSDN.For more information about the FILETIME structure, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

dwHighDateTime

Określa wysoki 32 bitów FILETIME.Specifies the high 32 bits of the FILETIME.

dwLowDateTime

Określa niski 32 bitów FILETIME.Specifies the low 32 bits of the FILETIME.

Dotyczy