PARAMDESC.lpVarValue Pole

Definicja

Reprezentuje wskaźnik do wartości, która jest przesyłana między procesami.Represents a pointer to a value that is being passed between processes.

public: IntPtr lpVarValue;
public IntPtr lpVarValue;
val mutable lpVarValue : nativeint
Public lpVarValue As IntPtr 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat PARAMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about PARAMDESC, see the MSDN Library.

Dotyczy