PARAMDESC Struktura

Definicja

Zawiera informacje o sposobach transferu elementu struktury, parametru lub funkcji zwracanej między procesami.Contains information about how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

public value class PARAMDESC
public struct PARAMDESC
type PARAMDESC = struct
Public Structure PARAMDESC
Dziedziczenie
PARAMDESC

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat PARAMDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about PARAMDESC, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: map HResults and Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

lpVarValue

Reprezentuje wskaźnik do wartości, która jest przesyłana między procesami.Represents a pointer to a value that is being passed between processes.

wParamFlags

Reprezentuje wartości masek bitowych, które opisują element struktury, parametr lub wartość zwracaną.Represents bitmask values that describe the structure element, parameter, or return value.

Dotyczy