VARDESC.DESCUNION Struktura

Definicja

Zawiera informacje o zmiennej.Contains information about a variable.

public: value class VARDESC::DESCUNION
public struct VARDESC.DESCUNION
type VARDESC.DESCUNION = struct
Public Structure VARDESC.DESCUNION
Dziedziczenie
VARDESC.DESCUNION

Uwagi

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

lpvarValue

Opisuje symboliczną wartość stałą.Describes a symbolic constant.

oInst

Wskazuje przesunięcie tej zmiennej w ramach wystąpienia.Indicates the offset of this variable within the instance.

Dotyczy