VARDESC Struktura

Definicja

Opisuje zmienną, stałą lub składową danych.Describes a variable, constant, or data member.

public value class VARDESC
public struct VARDESC
type VARDESC = struct
Public Structure VARDESC
Dziedziczenie
VARDESC

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje VARDESCna temat programu, zobacz Biblioteka MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca wynik HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: Mapuj HRESULTs i Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pola

desc

Zawiera informacje o zmiennej.Contains information about a variable.

elemdescVar

Zawiera typ zmiennej.Contains the variable type.

lpstrSchema

To pole jest zarezerwowane do użytku w przyszłości.This field is reserved for future use.

memid

Wskazuje identyfikator elementu członkowskiego zmiennej.Indicates the member ID of a variable.

varkind

Definiuje sposób organizowania zmiennej.Defines how to marshal a variable.

wVarFlags

Definiuje właściwości zmiennej.Defines the properties of a variable.

Dotyczy