SafeHandle.IsClosed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dojście jest zamknięte.Gets a value indicating whether the handle is closed.

public:
 property bool IsClosed { bool get(); };
public bool IsClosed { get; }
member this.IsClosed : bool
Public ReadOnly Property IsClosed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dojście jest zamknięte; w przeciwnym razie false .true if the handle is closed; otherwise, false.

Uwagi

IsClosedMetoda zwraca wartość wskazującą, czy SafeHandle uchwyt obiektu nie jest już skojarzony z zasobem macierzystym.The IsClosed method returns a value indicating whether the SafeHandle object's handle is no longer associated with a native resource. Różni się to od definicji IsInvalid właściwości, która oblicza, czy dany uchwyt jest zawsze uznawany za nieprawidłowy.This differs from the definition of the IsInvalid property, which computes whether a given handle is always considered invalid. IsClosedMetoda zwraca true wartość w następujących przypadkach:The IsClosed method returns a true value in the following cases:

Dotyczy