STATSTG Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych STATSTG.Use STATSTG instead.

public value class STATSTG
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.STATSTG instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct STATSTG
type STATSTG = struct
Public Structure STATSTG
Dziedziczenie
STATSTG
Atrybuty

Pola

atime

Wskazuje czas ostatniego dostępu dla tego magazynu, strumienia lub tablicy bajtów.Indicates the last access time for this storage, stream or byte array.

cbSize

Określa rozmiar w bajtach strumienia lub tablicy bajtów.Specifies the size in bytes of the stream or byte array.

clsid

Wskazuje identyfikator klasy dla obiektu magazynu.Indicates the class identifier for the storage object.

ctime

Wskazuje czas utworzenia dla tego magazynu, strumienia lub tablicy bajtów.Indicates the creation time for this storage, stream, or byte array.

grfLocksSupported

Wskazuje typy blokowania regionów obsługiwane przez strumień lub tablicę bajtów.Indicates the types of region locking supported by the stream or byte array.

grfMode

Wskazuje tryb dostępu, który został określony podczas otwierania obiektu.Indicates the access mode that was specified when the object was opened.

grfStateBits

Wskazuje bieżące bity stanu obiektu magazynu (wartość ostatnio ustawiona przez metodę IStorage::SetStateBits).Indicates the current state bits of the storage object (the value most recently set by the IStorage::SetStateBits method).

mtime

Wskazuje czas ostatniej modyfikacji tego magazynu, strumienia lub tablicy bajtów.Indicates the last modification time for this storage, stream, or byte array.

pwcsName

Wskaźnik na ciąg zakończony znakiem null zawierający nazwę obiektu opisywanego przez tę strukturę.Pointer to a null-terminated string containing the name of the object described by this structure.

reserved

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.Reserved for future use.

type

Wskazuje typ obiektu magazynu, który jest jedną z wartości z wyliczenia STGTY.Indicates the type of storage object which is one of the values from the STGTY enumeration.

Dotyczy