UnknownWrapper.WrappedObject Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt zawarty w tej otoki.Gets the object contained by this wrapper.

public:
 property System::Object ^ WrappedObject { System::Object ^ get(); };
public object WrappedObject { get; }
member this.WrappedObject : obj
Public ReadOnly Property WrappedObject As Object

Wartość właściwości

Opakowany obiekt.The wrapped object.

Dotyczy