ObjectHandle.InitializeLifetimeService Metoda

Definicja

Inicjuje dzierżawę okresu istnienia opakowanego obiektu.Initializes the lifetime lease of the wrapped object.

public:
 override System::Object ^ InitializeLifetimeService();
public override object InitializeLifetimeService ();
[System.Security.SecurityCritical]
public override object InitializeLifetimeService ();
override this.InitializeLifetimeService : unit -> obj
[<System.Security.SecurityCritical>]
override this.InitializeLifetimeService : unit -> obj
Public Overrides Function InitializeLifetimeService () As Object

Zwraca

Object

Zainicjowany ILease , który umożliwia kontrolowanie okresu istnienia opakowanego obiektu.An initialized ILease that allows you to control the lifetime of the wrapped object.

Atrybuty

Dotyczy