ISurrogateSelector Interfejs

Definicja

Wskazuje klasę selektora surogatu serializacji.Indicates a serialization surrogate selector class.

public interface class ISurrogateSelector
public interface ISurrogateSelector
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISurrogateSelector
type ISurrogateSelector = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISurrogateSelector = interface
Public Interface ISurrogateSelector
Pochodne
Atrybuty

Uwagi

Selektory zastępcze implementują ISurrogateSelector interfejs, aby pomóc programom formatującego w wyborze elementów zastępczych do delegowania do serializacji lub deserializacji innych obiektów.Surrogate selectors implement the ISurrogateSelector interface to assist formatters in selecting surrogates to delegate to the serialization or deserialization of other objects.

Metody

ChainSelector(ISurrogateSelector)

Określa następne ISurrogateSelector dla surogatów, aby sprawdzać, czy bieżące wystąpienie nie ma surogatu dla określonego typu i zestawu w określonym kontekście.Specifies the next ISurrogateSelector for surrogates to examine if the current instance does not have a surrogate for the specified type and assembly in the specified context.

GetNextSelector()

Zwraca następny selektor surogatu w łańcuchu.Returns the next surrogate selector in the chain.

GetSurrogate(Type, StreamingContext, ISurrogateSelector)

Znajduje Surogat reprezentujący typ określonego obiektu, rozpoczynając od określonego selektora surogatu dla określonego kontekstu serializacji.Finds the surrogate that represents the specified object's type, starting with the specified surrogate selector for the specified serialization context.

Dotyczy