Claim.CustomSerializationData Właściwość

Definicja

Zawiera dodatkowe dane dostarczone przez typ pochodny.Contains any additional data provided by a derived type.

protected:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ CustomSerializationData { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
protected virtual byte[] CustomSerializationData { get; }
protected virtual byte[]? CustomSerializationData { get; }
member this.CustomSerializationData : byte[]
Protected Overridable ReadOnly Property CustomSerializationData As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

ByteTablica reprezentująca dodatkowe dane serializowane.A Byte array representing the additional serialized data.

Uwagi

CustomSerializationDataWłaściwość jest zazwyczaj ustawiana podczas wywoływania WriteTo(BinaryWriter, Byte[]) .The CustomSerializationData property is typically set when calling WriteTo(BinaryWriter, Byte[]).

Dotyczy