Claim.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość żądania.Gets the value of the claim.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public string Value { get; }
member this.Value : string
Public ReadOnly Property Value As String

Wartość właściwości

String

Wartość żądania.The claim value.

Uwagi

Wartość żądania jest reprezentowana tylko jako ciąg.The value of a claim is represented only as a string. W przypadku bardziej złożonych typów wartości zaleca się używanie standardowych typów schematów XML, aby wskazać, w jaki sposób wartość ma być serializowana i deserializowana do i z ciągu.For more complex value types, it is recommended that you use standard XML schema types to indicate how the value is meant to be serialized and deserialized to and from a string.

ValueTypeWłaściwość zawiera podstawowe informacje o typie składni dotyczące wartości.The ValueType property provides the underlying syntactic type information about the value. TypeWłaściwość zawiera informacje semantyczne o wartości. oznacza to, że zapewnia ona znaczenie wartości i instruuje konsumenta, jak go zinterpretować.The Type property provides the semantic information about the value; that is, it provides the meaning of the value and tells a claim consumer how to interpret it.

Dotyczy

Zobacz też