Claim.Type Właściwość

Definicja

Pobiera typ oświadczenia oświadczenia.

public:
 property System::String ^ Type { System::String ^ get(); };
public string Type { get; }
member this.Type : string
Public ReadOnly Property Type As String

Wartość właściwości

String

Typ oświadczenia.

Uwagi

Właściwość Type udostępnia semantytyczną zawartość oświadczenia, czyli określa, co dotyczy roszczenia. Na przykład oświadczenie o typie GivenName oświadczenia ("http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname") reprezentuje imię użytkownika. Typ oświadczenia jest zazwyczaj identyfikatorem URI; nie jest jednak ograniczony do żadnego konkretnego formatu innego niż ten, który musi być reprezentowany jako ciąg. Jedynym ogólnym wymogiem jest to, że wystawca roszczeń i konsument roszczenia muszą wyrazić zgodę na znaczenie roszczenia. Stałe dla dobrze znanych typów oświadczeń używanych przez program Windows Identity Foundation (WIF) są dostępne za pośrednictwem ClaimTypes klasy . Wartość oświadczenia jest dostarczana Value przez właściwość .

Dotyczy