ClaimTypes Klasa

Definicja

Definiuje stałe dla dobrze znanych typów oświadczeń, które można przypisać do tematu. Klasa ta nie może być dziedziczona.

public ref class ClaimTypes abstract sealed
public static class ClaimTypes
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public static class ClaimTypes
type ClaimTypes = class
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type ClaimTypes = class
Public Class ClaimTypes
Dziedziczenie
ClaimTypes
Atrybuty

Uwagi

Te stałe definiują identyfikatory URI dla dobrze znanych typów oświadczeń.

Pola

Actor

Identyfikator URI oświadczenia, który określa aktora, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2009/09/identity/claims/actor.

Anonymous

Identyfikator URI oświadczenia, który określa użytkownika anonimowego; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/anonymous.

Authentication

Identyfikator URI oświadczenia, który określa szczegóły dotyczące tego, czy tożsamość jest uwierzytelniona, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authenticated.

AuthenticationInstant

Identyfikator URI oświadczenia, który określa moment, w którym jednostka została uwierzytelniona; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationinstant.

AuthenticationMethod

Identyfikator URI oświadczenia, który określa metodę, za pomocą której uwierzytelniono jednostkę; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/authenticationmethod.

AuthorizationDecision

Identyfikator URI oświadczenia, który określa decyzję o autoryzacji dla jednostki; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/authorizationdecision.

CookiePath

Identyfikator URI oświadczenia, który określa ścieżkę pliku cookie; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/cookiepath.

Country

Identyfikator URI oświadczenia, który określa kraj/region, w którym znajduje się jednostka, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/country.

DateOfBirth

Identyfikator URI oświadczenia, który określa datę urodzenia jednostki, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dateofbirth.

DenyOnlyPrimaryGroupSid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator SID grupy podstawowej tylko odmów w jednostce; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarygroupsid. Identyfikator SID tylko odmowy odrzuca określoną jednostkę do zabezpieczanego obiektu.

DenyOnlyPrimarySid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa podstawowy identyfikator SID tylko odmowy w jednostce; http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlyprimarysid. Identyfikator SID tylko odmowy odrzuca określoną jednostkę do zabezpieczanego obiektu.

DenyOnlySid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator zabezpieczeń tylko odmów (SID) dla jednostki , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/denyonlysid. Identyfikator SID tylko odmowy odrzuca określoną jednostkę do zabezpieczanego obiektu.

DenyOnlyWindowsDeviceGroup

Identyfikator URI oświadczenia, który określa Windows identyfikator SID grupy tylko odmów dla urządzenia, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/denyonlywindowsdevicegroup.

Dns

Identyfikator URI oświadczenia, który określa nazwę DNS skojarzona z nazwą komputera lub alternatywną nazwą podmiotu lub wystawcy certyfikatu X.509, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/dns.

Dsa

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/dsa.

Email

Identyfikator URI oświadczenia, który określa adres e-mail jednostki , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress.

Expiration

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expiration.

Expired

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/expired.

Gender

Identyfikator URI oświadczenia, który określa płeć jednostki, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/gender.

GivenName

Identyfikator URI oświadczenia, który określa daną nazwę jednostki , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname.

GroupSid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator SID dla grupy jednostki , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/groupsid.

Hash

Identyfikator URI oświadczenia, który określa wartość skrótu, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/hash.

HomePhone

Identyfikator URI oświadczenia, który określa numer telefonu macierzystego jednostki, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/homephone.

IsPersistent

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/ispersistent.

Locality

Identyfikator URI oświadczenia, który określa ustawienia regionalne, w których znajduje się jednostka, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/locality.

MobilePhone

Identyfikator URI oświadczenia, który określa numer telefonu komórkowego jednostki, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/mobilephone.

Name

Identyfikator URI oświadczenia, który określa nazwę jednostki . http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name

NameIdentifier

Identyfikator URI oświadczenia, który określa nazwę jednostki . http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier

OtherPhone

Identyfikator URI oświadczenia, który określa alternatywny numer telefonu jednostki. http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/otherphone

PostalCode

Identyfikator URI oświadczenia, który określa kod pocztowy jednostki , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/postalcode.

PrimaryGroupSid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator SID grupy podstawowej jednostki , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarygroupsid.

PrimarySid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa podstawowy identyfikator SID jednostki , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/primarysid.

Role

Identyfikator URI oświadczenia, który określa rolę jednostki , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role.

Rsa

Identyfikator URI oświadczenia, który określa klucz RSA, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/rsa.

SerialNumber

Identyfikator URI oświadczenia, który określa numer seryjny, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/serialnumber.

Sid

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator zabezpieczeń (SID), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/sid.

Spn

Identyfikator URI oświadczenia, który określa oświadczenie http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/spngłównej nazwy usługi (SPN), .

StateOrProvince

Identyfikator URI oświadczenia, który określa stan lub prowincję, w której znajduje się jednostka, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/stateorprovince.

StreetAddress

Identyfikator URI oświadczenia, który określa adres ulicy jednostki, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/streetaddress.

Surname

Identyfikator URI oświadczenia, który określa nazwisko jednostki . http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

System

Identyfikator URI oświadczenia, który identyfikuje jednostkę systemową , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/system.

Thumbprint

Identyfikator URI oświadczenia, który określa odcisk palca, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/thumbprint. Odcisk palca to globalnie unikatowy skrót SHA-1 certyfikatu X.509.

Upn

Identyfikator URI oświadczenia, który określa główną nazwę użytkownika (UPN), http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn.

Uri

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator URI, http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/uri.

UserData

Identyfikator URI oświadczenia, który określa dane użytkownika, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/userdata.

Version

Identyfikator URI oświadczenia, który określa wersję , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/version.

Webpage

Identyfikator URI oświadczenia, który określa stronę internetową jednostki . http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/webpage

WindowsAccountName

Identyfikator URI oświadczenia, który określa nazwę konta domeny Windows jednostki , http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname.

WindowsDeviceClaim

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdeviceclaim.

WindowsDeviceGroup

Identyfikator URI oświadczenia, który określa identyfikator SID grupy Windows urządzenia, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsdevicegroup.

WindowsFqbnVersion

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsfqbnversion.

WindowsSubAuthority

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowssubauthority.

WindowsUserClaim

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsuserclaim.

X500DistinguishedName

Identyfikator URI oświadczenia nazwy wyróżniającej X.500, taki jak podmiot certyfikatu klucza publicznego X.509 lub identyfikator wpisu w drzewie informacji katalogu usług katalogowych; http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/x500distinguishedname.

Dotyczy