HashAlgorithm.Create Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of an implementation of a hash algorithm.

Przeciążenia

Create()

Tworzy wystąpienie domyślnej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the default implementation of a hash algorithm.

Create(String)

Tworzy wystąpienie określonej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the specified implementation of a hash algorithm.

Create()

Tworzy wystąpienie domyślnej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the default implementation of a hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::HashAlgorithm ^ Create();
public static System.Security.Cryptography.HashAlgorithm Create ();
static member Create : unit -> System.Security.Cryptography.HashAlgorithm
Public Shared Function Create () As HashAlgorithm

Zwraca

Nowe wystąpienie SHA1CryptoServiceProvider, chyba że ustawienia domyślne nie zostały zmienione przy użyciu.A new SHA1CryptoServiceProvider instance, unless the default settings have been changed using the .

Uwagi

Domyślnie to Przeciążenie używa implementacji SHA1CryptoServiceProvider algorytmu wyznaczania wartości skrótu.By default, this overload uses the SHA1CryptoServiceProvider implementation of a hash algorithm. Jeśli chcesz określić inną implementację, Użyj przeciążenia Create(String), która umożliwia określenie nazwy algorytmu.If you want to specify a different implementation, use the Create(String) overload, which lets you specify an algorithm name, instead. System konfiguracji kryptografii definiuje domyślną implementację HashAlgorithm.The cryptography configuration system defines the default implementation of HashAlgorithm.

Ze względu na kolizje problemów z algorytmem SHA1 firma Microsoft zaleca model zabezpieczeń oparty na SHA256 lub lepszy.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Create(String)

Tworzy wystąpienie określonej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the specified implementation of a hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::HashAlgorithm ^ Create(System::String ^ hashName);
public static System.Security.Cryptography.HashAlgorithm Create (string hashName);
static member Create : string -> System.Security.Cryptography.HashAlgorithm
Public Shared Function Create (hashName As String) As HashAlgorithm

Parametry

hashName
String

Implementacja algorytmu wyznaczania wartości skrótu do użycia.The hash algorithm implementation to use. W poniższej tabeli przedstawiono prawidłowe wartości parametru hashName i algorytmy, do których są mapowane.The following table shows the valid values for the hashName parameter and the algorithms they map to.

Wartość parametruParameter value ImplementujeImplements
SHASHA SHA1CryptoServiceProvider
SHA1SHA1 SHA1CryptoServiceProvider
System.Security.Cryptography.SHA1System.Security.Cryptography.SHA1 SHA1CryptoServiceProvider
System.Security.Cryptography.HashAlgorithmSystem.Security.Cryptography.HashAlgorithm SHA1CryptoServiceProvider
MD5MD5 MD5CryptoServiceProvider
System.Security.Cryptography.MD5System.Security.Cryptography.MD5 MD5CryptoServiceProvider
SHA256SHA256 SHA256Managed
SHA-256SHA-256 SHA256Managed
System.Security.Cryptography.SHA256System.Security.Cryptography.SHA256 SHA256Managed
SHA384SHA384 SHA384Managed
SHA-384SHA-384 SHA384Managed
System.Security.Cryptography.SHA384System.Security.Cryptography.SHA384 SHA384Managed
SHA512SHA512 SHA512Managed
SHA-512SHA-512 SHA512Managed
System.Security.Cryptography.SHA512System.Security.Cryptography.SHA512 SHA512Managed

Zwraca

Nowe wystąpienie określonego algorytmu wyznaczania wartości skrótu lub null, jeśli hashName nie jest prawidłowym algorytmem wyznaczania wartości skrótu.A new instance of the specified hash algorithm, or null if hashName is not a valid hash algorithm.

Dotyczy