SecurityBindingElement.IncludeTimestamp Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sygnatury czasowe są dołączone do poszczególnych komunikatów.Gets or sets a value that indicates whether time stamps are included in each message.

public:
 property bool IncludeTimestamp { bool get(); void set(bool value); };
public bool IncludeTimestamp { get; set; }
member this.IncludeTimestamp : bool with get, set
Public Property IncludeTimestamp As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli sygnatury czasowe są uwzględniane w każdym komunikacie; w przeciwnym razie false .true if time stamps are included in each message; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

Jeśli IncludeTimestamp Właściwość jest true i jeśli DetectReplays jest true , WCF wykrywa atak powtarzający się.If the IncludeTimestamp property is true and if DetectReplays is true, WCF detects a replay attack.

Dotyczy