SecurityBindingElement.KeyEntropyMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Źródło entropii używanej do tworzenia kluczy.Gets or sets the source of entropy used to create keys.

public:
 property System::ServiceModel::Security::SecurityKeyEntropyMode KeyEntropyMode { System::ServiceModel::Security::SecurityKeyEntropyMode get(); void set(System::ServiceModel::Security::SecurityKeyEntropyMode value); };
public System.ServiceModel.Security.SecurityKeyEntropyMode KeyEntropyMode { get; set; }
member this.KeyEntropyMode : System.ServiceModel.Security.SecurityKeyEntropyMode with get, set
Public Property KeyEntropyMode As SecurityKeyEntropyMode

Wartość właściwości

SecurityKeyEntropyMode

SecurityKeyEntropyModeUżywane do tworzenia kluczy.The SecurityKeyEntropyMode used to create keys. Wartość domyślna to CombinedEntropy.The default value is CombinedEntropy.

Uwagi

KeyEntropyModeOkreśla sposób, w jaki klucz tokenów (takich jak SecurityContextSecurityToken ) wystawiony przez usługę jest obliczany: czy jest obliczany na podstawie tylko materiału klucza klienta, tylko w materiale klucza usługi, czy też w obu tych przypadkach.The KeyEntropyMode specifies how the key for tokens (such as SecurityContextSecurityToken) issued by the service is computed: whether it is computed based on the client key material only, on the service key material only, or on a combination of both.

Dotyczy