MetadataImporter.PolicyImportExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wychodzących przez importerów zasad, którzy są wywołująci zatwierdzeń zasad.Gets a collection of policy importers that the importer calls to process policy assertions.

public:
 property System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IPolicyImportExtension ^> ^ PolicyImportExtensions { System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IPolicyImportExtension ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IPolicyImportExtension> PolicyImportExtensions { get; }
member this.PolicyImportExtensions : System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IPolicyImportExtension>
Public ReadOnly Property PolicyImportExtensions As KeyedByTypeCollection(Of IPolicyImportExtension)

Wartość właściwości

KeyedByTypeCollection<IPolicyImportExtension>

Zbiór zasad, których MetadataImporter używa do przetwarzania potwierdzeń zasad.A collection of policy importers that the MetadataImporter uses to process policy assertions.

Uwagi

Użyj PolicyImportExtensions właściwości, aby dodać lub usunąć importerów zasad, które są wywoływane w celu przetwarzania potwierdzeń zasad w metadanych.Use the PolicyImportExtensions property to add or remove policy importers that are invoked to process policy assertions in the metadata.

Dotyczy