MetadataImporter.PolicyImportExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję importerów zasad, które importer wywołuje do przetwarzania asercji zasad.

public:
 property System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IPolicyImportExtension ^> ^ PolicyImportExtensions { System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IPolicyImportExtension ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IPolicyImportExtension> PolicyImportExtensions { get; }
member this.PolicyImportExtensions : System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IPolicyImportExtension>
Public ReadOnly Property PolicyImportExtensions As KeyedByTypeCollection(Of IPolicyImportExtension)

Wartość właściwości

KeyedByTypeCollection<IPolicyImportExtension>

Kolekcja importerów zasad używanych MetadataImporter do przetwarzania asercji zasad.

Uwagi

PolicyImportExtensions Użyj właściwości , aby dodać lub usunąć importerów zasad wywoływanych w celu przetwarzania asercji zasad w metadanych.

Dotyczy