MetadataReference Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MetadataReference.

Przeciążenia

MetadataReference()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MetadataReference.

MetadataReference(EndpointAddress, AddressingVersion)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy i określa MetadataReference adres sieciowy oraz wersję adresu punktu końcowego.

MetadataReference()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MetadataReference.

public:
 MetadataReference();
public MetadataReference ();
Public Sub New ()

Dotyczy

MetadataReference(EndpointAddress, AddressingVersion)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy i określa MetadataReference adres sieciowy oraz wersję adresu punktu końcowego.

public:
 MetadataReference(System::ServiceModel::EndpointAddress ^ address, System::ServiceModel::Channels::AddressingVersion ^ addressVersion);
public MetadataReference (System.ServiceModel.EndpointAddress address, System.ServiceModel.Channels.AddressingVersion addressVersion);
new System.ServiceModel.Description.MetadataReference : System.ServiceModel.EndpointAddress * System.ServiceModel.Channels.AddressingVersion -> System.ServiceModel.Description.MetadataReference
Public Sub New (address As EndpointAddress, addressVersion As AddressingVersion)

Parametry

address
EndpointAddress

Element EndpointAddress , który zawiera URI punktu końcowego.

addressVersion
AddressingVersion

Element AddressingVersion zawierający wersję WS-Addressing zaimplementowaną przez punkt końcowy.

Dotyczy