PolicyConversionContext.GetOperationBindingAssertions Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję asercji zasad dla określonej operacji.

public:
 abstract System::ServiceModel::Description::PolicyAssertionCollection ^ GetOperationBindingAssertions(System::ServiceModel::Description::OperationDescription ^ operation);
public abstract System.ServiceModel.Description.PolicyAssertionCollection GetOperationBindingAssertions (System.ServiceModel.Description.OperationDescription operation);
abstract member GetOperationBindingAssertions : System.ServiceModel.Description.OperationDescription -> System.ServiceModel.Description.PolicyAssertionCollection
Public MustOverride Function GetOperationBindingAssertions (operation As OperationDescription) As PolicyAssertionCollection

Parametry

operation
OperationDescription

OperationDescription Obiekt, dla którego należy dodać asercji zasad lub dla których powiązania mają być skonfigurowane.

Zwraca

PolicyAssertionCollection

Asercji zasad dla operacji.

Uwagi

Kolekcja zwrócona z GetOperationBindingAssertions nie jest kopią. W razie potrzeby można dodawać i usuwać asercji.

Dotyczy