ServiceController.Refresh Metoda

Definicja

Odświeża wartości właściwości przez zresetowanie właściwości do ich bieżących wartości.Refreshes property values by resetting the properties to their current values.

public:
 void Refresh();
public void Refresh ();
member this.Refresh : unit -> unit
Public Sub Refresh ()

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie Refresh metody w celu uzyskania stanu usługi.The following example demonstrates the use of the Refresh method to obtain the status of a service. Kod instruuje usługę do wstrzymania, a następnie czeka na stan, aby odzwierciedlić zmianę.The code instructs a service to pause, and then waits for the status to reflect the change. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostarczonego dla ServiceController klasy.This example is part of a larger example that is provided for the ServiceController class.

sc.Pause();
while (sc.Status != ServiceControllerStatus.Paused)
{
    Thread.Sleep(1000);
    sc.Refresh();
}
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status);
sc.Pause()
While sc.Status <> ServiceControllerStatus.Paused
    Thread.Sleep(1000)
    sc.Refresh()
End While
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status.ToString())

Uwagi

RefreshMetoda powoduje, że ServicesDependedOn DependentServices właściwości, i Status mają być resetowane do ich bieżących wartości, gdy są dalej wywoływane.The Refresh method causes the ServicesDependedOn, DependentServices, and Status properties to be reset to their current values when they are next referenced.

Dotyczy