Single.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość Single .Represents the largest possible value of Single. To pole jest stałe.This field is constant.

public: float MaxValue = 3.40282347E+38;
public const float MaxValue = 3.40282347E+38;
val mutable MaxValue : single
Public Const MaxValue As Single = 3.40282347E+38

Wartość pola

Single

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje MaxValue stałą.The following code example demonstrates the MaxValue constant.

if ( s > Single::MaxValue )
{
  Console::WriteLine( "Your number is larger than a Single." );
}
if (s > Single.MaxValue)
{
  Console.WriteLine("Your number is larger than a Single.");
}
If S > Single.MaxValue Then
  Console.WriteLine("Your number is larger than a Single.")
End If

Uwagi

Wartość tej stałej to dodatnia 3.40282347 E + 38.The value of this constant is positive 3.40282347E+38.

Wynik operacji, która przekracza wartość Single.MaxValue równą Single.PositiveInfinity .The result of an operation that exceeds Single.MaxValue is Single.PositiveInfinity. W poniższym przykładzie Single.PositiveInfinity wynikiem są operacje dodawania, mnożenia i potęgowania, gdy wynik przekroczy Single.MaxValue .In the following example, Single.PositiveInfinity results from addition, multiplication, and exponentiation operations when the result exceeds Single.MaxValue.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   float result1 = 1.867e38f + 2.385e38f;
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result1, Single.IsPositiveInfinity(result1));
   
   float result2 = 1.5935e25f * 7.948e20f;
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result2, Single.IsPositiveInfinity(result2));
  }
}
// The example displays the following output:
//  Infinity (Positive Infinity: True)
//  Infinity (Positive Infinity: True)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim result1 As Single = 1.867e38 + 2.385e38
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result1, Single.IsPositiveInfinity(result1))
   
   Dim result2 As Single = 1.5935e25 * 7.948e20
   Console.WriteLine("{0} (Positive Infinity: {1})", 
            result2, Single.IsPositiveInfinity(result2))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Infinity (Positive Infinity: True)
'  Infinity (Positive Infinity: True)

Dotyczy

Zobacz też