Single.NegativeInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność ujemną.Represents negative infinity. To pole jest stałe.This field is constant.

public: float NegativeInfinity = -Infinity;
public const float NegativeInfinity = -Infinity;
val mutable NegativeInfinity : single
Public Const NegativeInfinity As Single  = -Infinity

Wartość pola

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje stałą NegativeInfinity.The following code example demonstrates the NegativeInfinity constant.

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Single::NegativeInfinity) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Single.NegativeInfinity).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals " + (10 - Single.NegativeInfinity).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia ujemnej liczby przez zero.The value of this constant is the result of dividing a negative number by zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest mniejszy niż MinValue.This constant is returned when the result of an operation is less than MinValue.

Użyj IsNegativeInfinity, aby określić, czy wartość ma być ujemna nieskończoność.Use IsNegativeInfinity to determine whether a value evaluates to negative infinity.

Dotyczy

Zobacz też