Single.Inequality(Single, Single) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy dwie określone Single wartości nie są równe.Returns a value that indicates whether two specified Single values are not equal.

public:
 static bool operator !=(float left, float right);
public static bool operator != (float left, float right);
static member op_Inequality : single * single -> bool
Public Shared Operator != (left As Single, right As Single) As Boolean

Parametry

left
Single

Pierwsza wartość do porównania.The first value to compare.

right
Single

Druga wartość do porównania.The second value to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli left i right nie są równe; w przeciwnym razie false .true if left and right are not equal; otherwise, false.

Uwagi

InequalityMetoda definiuje operator nierówności dla Single wartości.The Inequality method defines the inequality operator for Single values.

Dotyczy