String.Empty Pole

Definicja

Reprezentuje pusty ciąg. To pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Wartość pola

String

Uwagi

Wartość tego pola to ciąg o zerowej długości", "".

W kodzie aplikacji to pole jest najczęściej używane w przypisań do inicjowania zmiennej ciągu do pustego ciągu. Aby sprawdzić, czy wartość ciągu jest albo null String.Empty, użyj IsNullOrEmpty metody .

Dotyczy

Zobacz też