String.GetEnumerator String.GetEnumerator String.GetEnumerator String.GetEnumerator Method

Definicja

Pobiera obiekt, który może wykonywać iterację poszczególnych znaków w tym ciągu.Retrieves an object that can iterate through the individual characters in this string.

public:
 CharEnumerator ^ GetEnumerator();
public CharEnumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> CharEnumerator
Public Function GetEnumerator () As CharEnumerator

Zwraca

Obiekt modułu wyliczającego.An enumerator object.

Przykłady

Poniższy przykład iteruje znaki w kilku ciągach i wyświetla informacje o ich poszczególnych znakach.The following example iterates the characters in several strings and displays information about their individual characters. Używa konstrukcji iteracji języka, a nie wywołania GetEnumerator metody.It uses the language iteration construct rather than a call to the GetEnumerator method.

using namespace System;

void EnumerateAndDisplay(String^ phrase)
{
  Console::WriteLine("The characters in the string \"{0}\" are:", 
           phrase);

  int CharCount = 0;
  int controlChars = 0;
  int alphanumeric = 0;
  int punctuation = 0;

  for each (Char ch in phrase) {
   Console::Write("'{0}' ", (! Char::IsControl(ch)) ? ch.ToString() : 
                "0x" + Convert::ToUInt16(ch).ToString("X4"));
   if (Char::IsLetterOrDigit(ch)) 
     alphanumeric++;
   else if (Char::IsControl(ch)) 
     controlChars++;
   else if (Char::IsPunctuation(ch)) 
     punctuation++;       
   CharCount++;
  }

  Console::WriteLine("\n  Total characters:    {0,3}", CharCount);
  Console::WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric);
  Console::WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation);
  Console::WriteLine("  Control Characters:   {0,3}\n", controlChars);
}

int main()
{
  EnumerateAndDisplay("Test Case");
  EnumerateAndDisplay("This is a sentence.");
  EnumerateAndDisplay("Has\ttwo\ttabs");
  EnumerateAndDisplay("Two\nnew\nlines");
}
// The example displays the following output:
//  The characters in the string "Test Case" are:
//  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
//    Total characters:     9
//    Alphanumeric characters:  8
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "This is a sentence." are:
//  'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
//    Total characters:     19
//    Alphanumeric characters: 15
//    Punctuation characters:  1
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "Has    two   tabs" are:
//  'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
//    Total characters:     12
//    Alphanumeric characters: 10
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
//  
//  The characters in the string "Two
//  new
//  lines" are:
//  'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
//    Total characters:     13
//    Alphanumeric characters: 11
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
using System;

class Example
{
  public static void Main() 
  {
   EnumerateAndDisplay("Test Case");
   EnumerateAndDisplay("This is a sentence.");
   EnumerateAndDisplay("Has\ttwo\ttabs" );
   EnumerateAndDisplay("Two\nnew\nlines");
  }

  static void EnumerateAndDisplay(String phrase)
  {
   Console.WriteLine("The characters in the string \"{0}\" are:",
            phrase);

   int CharCount = 0;
   int controlChars = 0;
   int alphanumeric = 0;
   int punctuation = 0;

   foreach (var ch in phrase) {
     Console.Write("'{0}' ", ! Char.IsControl(ch) ? ch.ToString() : 
                   "0x" + Convert.ToUInt16(ch).ToString("X4"));
     if (Char.IsLetterOrDigit(ch)) 
      alphanumeric++;
     else if (Char.IsControl(ch)) 
      controlChars++;
     else if (Char.IsPunctuation(ch)) 
      punctuation++;       
     CharCount++;
   }

   Console.WriteLine("\n  Total characters:    {0,3}", CharCount);
   Console.WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric);
   Console.WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation);
   Console.WriteLine("  Control Characters:   {0,3}\n", controlChars);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The characters in the string "Test Case" are:
//  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
//    Total characters:     9
//    Alphanumeric characters:  8
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "This is a sentence." are:
//  'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
//    Total characters:     19
//    Alphanumeric characters: 15
//    Punctuation characters:  1
//    Control Characters:    0
//  
//  The characters in the string "Has    two   tabs" are:
//  'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
//    Total characters:     12
//    Alphanumeric characters: 10
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
//  
//  The characters in the string "Two
//  new
//  lines" are:
//  'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
//    Total characters:     13
//    Alphanumeric characters: 11
//    Punctuation characters:  0
//    Control Characters:    2
Module Example
  Sub Main()
   EnumerateAndDisplay("Test Case")
   EnumerateAndDisplay("This is a sentence.")
   EnumerateAndDisplay("Has" & vbTab & "two" & vbTab & "tabs")
   EnumerateAndDisplay("Two" & vbLf & "new" & vbLf & "lines")
  End Sub 
    
  Sub EnumerateAndDisplay(phrase As String)
   Console.WriteLine("The characters in the string ""{0}"" are:", phrase)
    
   Dim charCount As Integer = 0
   Dim controlChars As Integer = 0
   Dim alphanumeric As Integer = 0
   Dim punctuation As Integer = 0
    
   For Each ch In phrase     
     Console.Write("'{0}' ", If(Not Char.IsControl(ch), ch, 
                   "0x" + Convert.ToUInt16(ch).ToString("X4")))
     If Char.IsLetterOrDigit(ch) Then 
      alphanumeric += 1
     Else If Char.IsControl(ch) Then 
      controlChars += 1
     Else If Char.IsPunctuation(ch) Then 
      punctuation += 1       
     End If
     CharCount += 1
   Next

   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("  Total characters:    {0,3}", CharCount)
   Console.WriteLine("  Alphanumeric characters: {0,3}", alphanumeric)
   Console.WriteLine("  Punctuation characters: {0,3}", punctuation)
   Console.WriteLine("  Control Characters:   {0,3}", controlChars)
   Console.WriteLine()
  End Sub 
End Module 
' This example displays the following output:
'  The characters in the string "Test Case" are:
'  'T' 'e' 's' 't' ' ' 'C' 'a' 's' 'e'
'    Total characters:     9
'    Alphanumeric characters:  8
'    Punctuation characters:  0
'    Control Characters:    0
'  
'  The characters in the string "This is a sentence." are:
'    'T' 'h' 'i' 's' ' ' 'i' 's' ' ' 'a' ' ' 's' 'e' 'n' 't' 'e' 'n' 'c' 'e' '.'
'     Total characters:     19
'     Alphanumeric characters: 15
'     Punctuation characters:  1
'     Control Characters:    0
'    
'    The characters in the string "Has    two   tabs" are:
'    'H' 'a' 's' '0x0009' 't' 'w' 'o' '0x0009' 't' 'a' 'b' 's'
'     Total characters:     12
'     Alphanumeric characters: 10
'     Punctuation characters:  0
'     Control Characters:    2
'    
'    The characters in the string "Two
'    new
'    lines" are:
'    'T' 'w' 'o' '0x000A' 'n' 'e' 'w' '0x000A' 'l' 'i' 'n' 'e' 's'
'     Total characters:     13
'     Alphanumeric characters: 11
'     Punctuation characters:  0
'     Control Characters:    2

Uwagi

Porada

Zamiast wywoływania GetEnumerator metody w celu CharEnumerator pobrania obiektu, który będzie używany do wyliczenia ciągu, należy zamiast tego użyć konstrukcji iteracji języka (w C#, w C++/CLR i w Visual Basic).Rather than calling the GetEnumerator method to retrieve a CharEnumerator object that you then use to enumerate a string, you should instead use your language's iteration construct (in C#, in C++/CLR, and in Visual Basic). foreach in C#, for each w C++/CLR i for each w Visual Basic).foreach in C#, for each in C++/CLR, and For Each in Visual Basic).

Ta metoda umożliwia Powtarzanie pojedynczych znaków w ciągu.This method enables you to iterate the individual characters in a string. Na przykład Visual Basic C# foreach i instrukcje wywołują tę metodę w celu zwrócenia obiektu,którymożezapewnićdostęptylkodoodczytudoznakówwtymwystąpieniuciągu.CharEnumerator For EachFor example, the Visual Basic For Each and C# foreach statements invoke this method to return a CharEnumerator object that can provide read-only access to the characters in this string instance.

Dotyczy

Zobacz też