String.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToChar(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Char

Znak pod indeksem 0 w bieżącym String obiekcie.The character at index 0 in the current String object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToChar(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy