String.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToDecimal(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
override this.System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

Decimal

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Wyjątki

StringNie można przeanalizować wartości bieżącego obiektu.The value of the current String object cannot be parsed.

Wartość bieżącego String obiektu jest liczbą mniejszą niż MinValue lub MaxValue większą.The value of the current String object is a number less than MinValue or than MaxValue greater.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToDecimal(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy